66 ปี โรงเรียนบางบาล
  ข่าวทั้งหมด
18 มกราคม 2563

      

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม​ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงานครบรอบการก่อตั้ง 66 ปี โรงเรียนบางบาล และศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยครูสุวรรณ ทับทิมเจือ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ สมาคมนักเรียนเก่าบางบาล ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า โรงเรียนบางบาลเป็นโรงเรียนที่มีจุดเด่นด้านทักษะดนตรีและกีฬา ผสมผสานกับทักษะทางวิชาการอย่างลงตัว การทำกิจกรรมด้านดนตรีและกีฬา เป็นการพัฒนาสมองและฝึกทักษะให้นักเรียนในหลายด้าน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในงานประเพณีต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นแนวทางการสนับสนุนให้โรงเรียนบางบาลเป็นสถานศึกษาตัวอย่าง ในการเผยแพร่ดนตรีและกีฬาให้กับสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่ ดังเช่นการจัดการศึกษาในรูปแบบ "บวร" คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งถือเป็นเสาหลักของคนในชุมชน เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง

นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จึงต้องมีการวางแผนให้สถานศึกษาผลิตคนที่มีทักษะสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยต้องหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงจุดเด่นและลักษณะ​พิเศษ​ของจังหวัด ในขณะเดียวกันก็สร้างความเข้าใจบริบทพื้นที่ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งร่วมกันพิจารณางบประมาณให้การสนับสนุนจุดแข็งของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ​ ได้นั่งล้อมวงหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ โดยได้มอบนโยบายสำคัญด้านการศึกษา พร้อมรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะปฏิรูปและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัล ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง จึงขอฝากให้ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ทำความเข้าใจกับครู ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี แต่ทักษะด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ​มีแนวทางในการนำระบบการพัฒนาครูมาเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยเชื่อว่าครูทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองและพัฒนาการศึกษาไทยไปพร้อมกัน

ในส่วนของการพัฒนาการอาชีวศึกษา​ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ซึ่งมีโรงงานและบริษัทที่หลากหลายนั้น กระทรวงศึกษาธิการ​กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์​ความเป็นเลิศ​อาชีวศึกษา​ (Excellent Center) โดยพิจารณาจากจุดเด่นและความเป็นเลิศของพื้นที่ หากหน่วยงานในจังหวัดพิจารณาจุดแข็งและจุดเด่นร่วมกันแล้ว ก็สามารถเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้ สิ่งสำคัญ คือ การประชาสัมพันธ์​และสร้างการรับรู้ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญและความก้าวหน้าในสายอาชีพของการเรียนอาชีวะ เพื่อส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนสายอาชีพมากขึ้น เรียนจบแล้วมีงานทำ ดูแลตนเองและครอบครัวได้

ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย​มีการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับเด็กและผู้ปกครองอย่างจริงจัง โดยผู้ปกครองส่วนมากยังมีทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนอาชีวะ จึงไม่ส่งบุตรหลานเรียนต่อสายอาชีพ แต่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยก็พยายามแนะแนวเด็กที่มีทักษะด้านอาชีพ ให้เรียนต่ออาชีวศึกษา​ในสาขาที่มีความถนัด เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการพัฒนา และต่อยอดทักษะให้สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา

ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)​ กล่าวว่า โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเสนา ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนสายสามัญควบคู่กับการเรียนสายอาชีพ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งสองวุฒิ โดยมีครูอาชีวะเข้ามาสอนทักษะอาชีพในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ พร้อมฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้ฝึกฝนทักษะอาชีพจากประสบการณ์จริง ทั้งนี้ เด็กสามารถนำทักษะอาชีพที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาโรงเรียนได้ด้วย เช่น การทำมุ้งลวดในห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน, การทำโต๊ะเพื่อนำมาใช้ในห้องเรียน เป็นต้น

อรพรรณ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
19/1/2563 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
255 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์