คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร
  ข่าวทั้งหมด
23 มกราคม 2563

      

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 39 แห่ง มีดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (90 คน)
2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)
13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)
18) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)
19) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)
20) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)
21) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)
22) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)
23) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)
24) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (150 คน)

25) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)
26) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)
27) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)
28) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)
29) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)
30) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)
31) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)
32) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)
33) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)
34) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)
35) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)
36) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)
37) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)
38) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)
และ 39) สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)

          ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
1,989 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.23  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์