กศน.ชลบุรีงานดี รองรับพื้นที่ EEC
  ข่าวทั้งหมด
22 มกราคม 2563

      

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานนำนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ของสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี สู่การปฏิบัติ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน 6G (ดี 6 อย่าง) จากทั้ง 11 อำเภอ ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทุกส่วนงาน จึงเชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างแน่นอน โดยมีนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร กศน.อำเภอ 11 อำเภอ ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมจำนวนมากรมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรี ที่ร่วมด้วยช่วยกันและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ กศน.จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนที่สำคัญในการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) แน่นอน โดยเฉพาะการดำเนินงานนำนโยบายสู่การปฏิบัติของ กศน.อำเภอ ทั้ง 11 แห่ง ตามหลักคิดเพิ่มประสิทธิภาพงาน 6G (ดี 6 อย่าง) ไม่ว่าจะเป็น Good Teacher โดยส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดกระบวนการเรียนรู้, Good Place เร่งยกระดับ กศน.ตำบล 11 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็น กศน.ตำบล 5ดี พรีเมียม (ครูดี สถานที่ดี กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์)

ในส่วน Good Activities ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้น Digital literacy และการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งจัดตั้งกองลูกเสือที่มีความพร้อม เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดหลักสูตรวิชาชีพ 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) รองรับ EEC, Good Partnership ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา แก่ทหารกองประจำการ เรือนจำกลาง สถานพินิจฯ โรงพยาบาลชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย Good Learning Center โดยนำระบบดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สิ่งสำคัญที่เป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจน คือ Good Innovation ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ที่น่าสนใจ อาทิ Application Choncity ช่วยเพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค, ศูนย์ Advice Innovation Learning Center ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน.ตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น การค้าออนไลน์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการตลาด, การใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

"นอกจากจะเกิดความประทับใจ ในความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW ของ กศน.จังหวัดชลบุรีที่มีประสิทธิภาพ อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ EEC แล้ว ยังพบจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ "เสื้อมัดย้อม Hybrid" ที่ครูพี่โอ๊ะสวมใส่นี้ ซึ่งเกิดจากฝีมือของคนในชุมชนในท้องถิ่น และเห็นควรให้มีการต่อยอดไปสู่การจดอนุสิทธิบัตรเช่นเดียวกับเสื้อผักตบชวา ของ กศน.อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย เนื่องจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนทำด้วยมืออย่างพิถีพิถัน สีสันและลวดลายจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร และสามารถสร้างสรรค์ออกแบบเป็นเครื่องนุ่งห่มได้หลายสไตล์ ซึ่งขณะนี้มีการขายในระบบออนไลน์ และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จึงต้องการส่งเสริมให้คนชลบุรีหันมาใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ กศน.ในพื้นที่ก่อน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนที่ดีแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนเมืองชลบุรี ที่มีดีไม่แพ้จังหวัดอื่นใน EEC และภูมิภาคเดียวกัน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าวนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวตอนหนึ่งว่า จังหวัดชลบุรีอาศัยพลังความร่วมมือจากภาคประชาชน ในการออกแบบการจัดการศึกษา และจัดทำหลักสูตรที่ไม่ละทิ้งชุมชน สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในท้องถิ่นได้จริง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการสนับสนุนการพัฒนา มีส่วนร่วมขับเคลื่อน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/1/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
299 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์