The 16th International Students Science Fair and 3rd KVIS Invitational Science Fair
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2563

      

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “The 16th International Students Science Fair (ISSF) and 3rd KVIS Invitational Science Fair (KVIS ISF)” และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานในรูปแบบ Poster ของนักเรียน โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน จาก 18 ประเทศ 42 โรงเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานกว่า 250 คน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านในงาน International Student Science Fair ครั้งที่ 16 โดยมีความตั้งใจที่จะมาพบกับทุกท่าน และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในรูปแบบ Poster ต่าง ๆ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้ทราบว่าทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำโครงการ เพื่อมานำเสนอในงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถ ทักษะสมรรถนะ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนทุกคน

กระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุนและยกระดับความสามารถของนักเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกันก็ค้นพบเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการสมัยใหม่ด้วย ด้วยการศึกษาและเรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งจะทำให้เรามีความอดทน มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ และก้าวข้ามขีดความสามารถของตนเอง

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการเรียนแบบ Project-based Learning และการเรียนรู้แบบหลากหลายสาขาวิชา โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญในความรู้ศาสตร์นั้น ๆ ทำหน้าที่เป็น Coach เพื่อช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะของนักเรียนแต่ละคน ดึงศักยภาพของนักเรียนออกมา และผลักดันให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือทักษะและทัศนคติแนวคิดที่จำเป็น สำหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์และการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมในสังคมด้วย

สำหรับการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีคุณค่า ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวความคิด พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างกัน และสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถานศึกษา จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้มา เพื่อแบ่งปันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

เชื่อว่าการได้มาร่วมกิจกรรมนี้ที่ประเทศไทย จะเป็นช่วงระยะเวลาที่น่าจดจำของทุกคน และเชื่อว่าทุกคนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ได้พบเจอเพื่อนและมิตรภาพใหม่ ๆ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่จะคอยให้ความช่วยเหลือกัน ในการทำงานและประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป


โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการกับความแตกต่างด้านต่าง ๆ ของผู้ที่มาเข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศ และขอขอบคุณคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ และอุทิศตนทำให้งานประสบผลสำเร็จ

สุดท้ายนี้ หวังว่าผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย และขอให้เดินทางกลับประเทศโดยสวัสดิภาพ ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน และหวังว่าทุกคนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม และจะคอยติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของทุกคนในระดับประชาคมโลกต่อไป


โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนประจำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ จากกลุ่ม ปตท. ที่ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ขึ้นเพื่อดูแลโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนครบ 5 ปี มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 รุ่น และโรงเรียนได้เป็นสมาชิกของ International Science School Netwok หรือ ISSN โดยเครือข่ายนี้ได้กำหนดจัดงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติขึ้นทุกปี รู้จักกันในชื่อ International Students' Science Fair หรือ ISSF ทั้งนี้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับโอกาสให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งล่าสุด คือครั้งที่ 16 หรือ ISSF 2020 โดยในงานนี้จะเป็นการจัดงาน The 3rd KVIS Invitational Science Fair (KVIS-ISF) ซึ่งเป็นรายการที่นักเรียนกำเนิดวิทย์จะได้นำเสนองานวิจัยของตนเองในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งสองงานนี้คือ ISSF ครั้งที่ 16 และ KVIS ISF ครั้งที่ 3

สำหรับงาน “The 16th International Students Science Fair (ISSF) and 3rd KVIS Invitational Science Fair (KVIS ISF)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 20 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม และนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จาก 18 ประเทศ 42 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนในไทย 6 โรงเรียน และโรงเรียนจากต่างประเทศ 36 โรงเรียน และที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคืองานวิจัยที่นักเรียนส่งเข้านำเสนอในงานนี้มีถึง 94 ผลงาน สะท้อนให้เห็นว่าสังคมยังมีเยาวชนอันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเติบโตในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และที่สุดแล้วนำไปสู่การพัฒนาประเทศของตน และโลกอันเป็นของมวลมนุษยชาติ

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
16/1/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
267 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์