ศธ. จัดงานวันครู ครั้งที่ 64
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2563

      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

เวลา 07.15 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสนามหญ้า หน้ากระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พร้อมประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ วางพวงมาลัยสักการะปฐมบูรพาจารย์ (ศีรษะครู 7 องค์) โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อ่านโองการอันเชิญบูรพาจารย์ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ครูอาวุโสนอกประจำการ นำกล่าวสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ ตลอดจนนายโสภณ กมล ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้เข้าร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมคุรุสภา

09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู โดยได้คารวะนายวีระ เดชพันธุ์ ครูอาวุโส ที่เคยสอนนายกรัฐมนตรีที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ท่าน 1 นิติบุคคล และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 "ระดับดีเด่น" จำนวน 9 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คุรุสภาจัดงานวันครูครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 และได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดงานวันครูปี 2563 ครั้งที่ 64 นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมทั้งส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ตลอดจนส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับความร่วมมือจากศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้นำหลักในการจัดงานวันครูของสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค รวมถึงสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในการจัดงานวันครูของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัดงานวันครูพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานในส่วนกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา มีกิจกรรมหลัก คือ การระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การระลึกถึงพระคุณครู กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและนิติบุคคล ที่สร้างคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สร้างผลงาน ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของประเทศ

ในส่วนของสถานศึกษานั้น ก็มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2563 เพื่อให้ครู นักเรียน รวมถึงครูภูมิปัญญาและชุมชน ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก การเยี่ยมเยียนครู รวมทั้งจัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติด้วย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 5 เดือน ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทั่วประเทศ ทำให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจและจิตวิญญาณของความเป็นครูทุกคน แต่สิ่งที่ยังขาด คือ การได้รับการพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยกับโลกยุคปัจจุบัน รัฐบาลและกระทรวงศึกษิการจึงต้องพิจารณาการสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูอย่างทั่วถึงและรวดเร็วต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยว่า ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้าน ดังนั้น ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการวางตัวและการประพฤติตนที่ดีให้กับศิษย์ ตลอดจนก้าวทันเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในปัจจุบัน และส่งเสริมให้ศิษย์เจริญก้าวหน้า เป็นพลเมืองดี มีงานทำ โดยครูมีหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับศิษย์ ซึ่งถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะสรรค์สร้างและแต่งแต้มให้ศิษย์เติบโตมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ นอกจากการให้ความรู้แล้ว ครูต้องอบรมและปลูกฝังเรื่องศีลธรรมจริยธรรมให้กับศิษย์ด้วย ดังที่มีคำเปรียบเปรยว่าครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง   

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของครู ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างกำลังคนให้กับประเทศ จึงมีแนวทางที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ โดยครูจะต้องหมั่นค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง นำสิ่งที่ไปศึกษาดูงานมาคิดวิเคราะห์และใช้สติปัญญาแสวงหาความรู้อย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งประสบปัญหาในการเดินทางและการดำรงชีวิต รัฐบาลก็พร้อมที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือครูเหล่านี้ โดยใช้เทคโนโลยีและการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วย

ทั้งนี้ งานวันครูจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู และเป็นโอกาสที่ได้แสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งในเรื่องวิชาความรู้และการดำรงชีวิต จึงขอฝากให้ครูปรับตัวให้กับการพัฒนาของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ ตลอดจนร่วมมือกับภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยผลักดันและส่งเสริมการศึกษาไทยไปพร้อมกันเวลา 15.00 น. รมว.ศึกษาธิการ​ คารวะครูอาวุโส นางสาวชมภร กมลสุทธิ อดีตครูประจำชั้นเมื่อครั้งศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา จำนวน 7 รางวัล คือ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ, รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว, รางวัลคุรุสภา "ระดับดี", รางวัลครูผู้สอนดีเด่น, รางวัลผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม", รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา, รางวัลประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น)​ ตลอดจนรางวัลครูดีในดวงใจ และรางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวะ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ และครูผู้ได้รับรางวัล เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีครูทั่วประเทศจำนวนหลายแสนคน แม้ว่าครูหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ แต่เชื่อมั่นว่าทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู จึงขอให้ "วันครู" เป็นวันที่ปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูในตัวครูทุกคน เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาในยุคที่ต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี แต่ไม่ว่าเทคโนโลยี​จะเปลี่ยนไปรวดเร็วเพียงใด ก็ไม่มีสิ่งใดทดแทนครูได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างคนดี มีวินัย มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ เพราะครูเป็นผู้เชื่อมต่อความรู้ให้กับนักเรียน เด็กสามารถจดจำครู และวิธีการสอนของครูได้ สิ่งดี ๆ ที่ครูอบรมสั่งสอนไป จะทำให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวไปข้างหน้า ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา​ 

นอกจากนี้ ขอให้ครูพัฒนาแนวทางการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อสอนเด็กที่มีลักษณะ​แตกต่างจากนักเรียนเมื่อ 10-20 ปีก่อน ด้วยการนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยเราต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ         

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
16/1/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
407 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์