นำปลายด้ามขวานสู่ประเทศไทย 4.0
  ข่าวทั้งหมด
13 มกราคม 2563

      

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้ตั้งใจมารับฟังปัญหาและความต้องการพัฒนา การศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะนำสรุปผลการประชุมการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในภาพรวม และใช้เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและการมีงานทำ เท่าทันยุคไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน

"ขอแสดงความเชื่อมั่นต่อชาวการศึกษาเอกชนในพื้นที่ จชต. ซึ่งประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา ว่า ในนามรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาเติมเต็มในส่วนที่ขาด และส่งเสริมจุดดีจุดเด่นให้ขยายความสำเร็จในวงกว้างมากขึ้น ภายใต้อัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการทำงานด้านการศึกษาในพื้นที่ จชต. ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนเข้ารับตำแหน่ง และระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง, การจัดสรรครูสอนตรงวุฒิให้เพียงพอ พร้อมอบรมครูเพื่อเพิ่มทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างตรงจุด, การสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ตลอดจนสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และสุขภาพอนามัยที่ดี และการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เงินเสี่ยงภัย) อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและผู้สอนในพื้นที่ที่สำคัญคือ ขอให้จัดสรรศึกษานิเทศก์ประจำ สช.จังหวัด เพื่อนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเอกชน โดยเฉพาะด้านวิชาการ นำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและผลการสอบ O-NET พร้อมสนับสนุนให้ สช.จชต.จัดการสอบ O-NET เพื่อความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างมีเอกภาพ รวมทั้งการออกวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร รองรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา

ทั้งนี้ ได้มอบสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปและรวบรวมข้อเสนอและประเด็นความต้องการในการจัดการศึกษาเอกชน ในครั้งนี้ ส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทาง และความต้องการในการยกระดับการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่ จชต. ต่อไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/1/2563

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิทธิพล รุ่งก่อน
232 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์