อบรมครูหลักสูตรกัญชา-กัญชง รุ่นแรก
  ข่าวทั้งหมด
14 มกราคม 2563

      

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าในกระแสโลกปัจจุบัน มีหลาย ๆ ประเทศที่มีความล้ำหน้าในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากกัญชาหลายหลายรูปแบบมากกว่าประเทศไทย แต่ขณะนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนากัญชาและกัญชง เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากใช้กัญชาเพื่อเป็นยา อาหาร และใช้กับสัตว์เลี้ยงมาเป็นเวลานาน โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 "ให้มีการช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม เร่งศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด"ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. โดย สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง หลักสูตรรายวิชาเลือก ทช 33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด สำหรับจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมหนังสือเรียนสาระทักษะการดำเนินชีวิต และคู่มือการใช้หลักสูตร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาและเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้าง ที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคนไทยและสังคมไทยได้ ตลอดจนลดการใช้กัญชาและกัญชงในทางที่ผิด เมื่อนั้นก็จะเกิดการปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่มาของการจัดประชุมโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด" แก่ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.เขต/อำเภอ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กศน. จำนวน 685 คนจาก 63 จังหวัด เพื่อนำองค์ความรู้ไปสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกัญชาและกัญชงสำหรับนักศึกษา ในนามกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก ทช 33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ที่ร่วมคิดร่วมทำจนสำเร็จลุล่วง ขอบคุณชาว กศน.ทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหารและครู กศน.จาก 63 จังหวัด ที่มาร่วมริเริ่มและจับมือกันนำองค์ความรู้เรื่องกัญชาและกัญชง เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด เข้าสู่การเรียนรู้ของประชาชน“เพราะ ครู กศน.ทุกคน คือผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียน ประชาชน และชุมชน ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งยังมีความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทลายทุกข้อจำกัดร่วมกับครูพี่โอ๊ะคนนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรให้รองรับความต้องการการเรียนรู้เรื่องกัญชาและกัญชงของประชาชนในหลากหลายอาชีพในทุกพื้นที่ จึงได้มอบให้ กศน.พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้ให้เป็นมากกว่ารายวิชาเลือกที่เปิดสอน แต่ต้องขยายไปสู่สังคมวงกว้างมากขึ้น สร้างโอกาสในการเรียนรู้และทำให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ งานของ กศน.จะขยายบทบาทสู่สังคมได้อย่างกว้างไกล ปรับสื่อการเรียนรู้สู่รูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับ Good Innovation ในโครงการ กศน. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงมากขึ้น" รมช.ศึกษาธิการ กล่าวนวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/1/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิทธิพล รุ่งก่อน
323 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์