กัญชาและกัญชงศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2563

      

          ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก "กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด" ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

          ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า สังคมไทยมีการใช้กัญชามาอย่างยาวนานโดยใช้เป็นยา อาหาร สันทนาการ และใช้ในสัตว์เลี้ยง จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปัจจุบันคนในสังคมโลกมีความนิยมใช้กัญชา ประเทศไทย เองก็ได้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนากัญชากัญชงเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและประโยชน์ รวมทั้งวิธีใช้ กัญชาอย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง เราจึงต้องเตรียมคนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทย รัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายเร่งด่วนตามที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่กําหนดให้มีการช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม เร่งศึกษาวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกําหนดกลไกการ ดําเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมาย ให้สํานักงาน กศน. โดย สํานักงาน กศน.กทม. ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้เรียนและ ประชาชนทั่วไป เมื่อสถานศึกษานําหลักสูตรนี้ไปจัดการเรียนรู้ หรือเผยแพร่ในวงกว้าง จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ผู้เรียนรวมทั้งประชาชนทั่วไป ไม่ให้ใช้กัญชาและกัญชงในทางที่ ผิดๆ ได้ และเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว การปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประชาชน ก็จะเป็นไปด้วยความถูกต้อง และยั่งยืนต่อไป

          นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร (สํานักงาน กศน.กทม.) กล่าวว่า สํานักงาน กศน.ได้ดําเนินการพัฒนารายวิชาเลือก (1) หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญ ชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด (2) หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด และ (3) คู่มือการใช้หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ภายใต้การให้คําแนะนําและการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และด้านการพัฒนาหลักสูตร จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน จากการรวบรวมองค์ ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องในการใช้กัญชาและกัญชง ในทางการแพทย์ตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้เรียน กศน. โดยการจัดอบรมพัฒนาฯ ครั้งนี้ จัด ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้กัญชาและกัญชงสําหรับนักศึกษา และพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี ผู้บริหารสํานักงาน กศน.จังหวัด กศน.เขต/อําเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน กศน. จาก 63 จังหวัด เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 670 คน


ที่มา : กศน.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
558 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์