สภานักเรียนเข้าพบเสมา 1
  ข่าวทั้งหมด
11 มกราคม 2563

      

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะและรับฟังข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และสภานักเรียนระดับประเทศ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้หลักธรรมาภิบาลฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมทั้งมีปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม อยู่อย่างพอเพียง เคารพกฎกติกาสังคม มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดี และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สำหรับในปี 2563 สพฐ. จัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2563 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรม ได้แก่ ตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ตัวแทนสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน จำนวน 16 โรงเรียน รวมทั้งครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

โดยสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ได้นำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อขอให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาดำเนินการ 4 ประเด็น คือ

- การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก: ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 27.8 ล้านตันต่อปี รัฐบาลจึงมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งตั้งเป้าหมายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก 4 ชนิด คือ ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดพลาสติก แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว และกล่องโฟม ภายในปี 2563 ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาคเอกชนได้รณรงค์ และดำเนินการเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม สภานักเรียนจึงขอเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กไทยงดใช้ถุงพลาสติก โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการทำหนังสือเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ให้จัดการขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในสถานศึกษา รวมทั้งออกมาตรการการบริหารจัดการขยะภายในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ และรายงานผลต่อต้นสังกัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- การส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข: เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด สนองพระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สภานักเรียนจึงขอเสนอแนวทางในการส่งเสริมจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข คือ การเชิญชวนสภานักเรียนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมและส่งผลงานในรูปแบบจดหมายข่าว ความยาว 1 หน้า เพื่อเสนอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทุกภาคเรียน อีกทั้ง ขอให้สถานศึกษากำหนดแนวทางการส่งเสริมการมีจิตอาสาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการบูรณาการเนื้อหาและกิจกรรม ลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเพิ่มตัวชี้วัดในการส่งเสริมการมีจิตอาสา ลงในรายวิชาหน้าที่พลเมืองอย่างชัดเจน ซึ่งไม่เน้นทฤษฎีหรือการบรรยาย แต่เน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริง

- การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) ก่อนเผยแพร่: ปัจจุบันสังคมออนไลน์ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข่าวปลอมหรือข่าวเท็จ ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้คนปักใจเชื่อข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข่าวลือข่าวปลอมต่าง ๆ เหล่านั้น โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจในการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สภานักเรียนจึงขอเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กไทยรู้เท่าทันข่าวปลอม ดังนี้ 1) ขอให้กำหนดวัน Kick Off นักเรียนไทยเฝ้าระวังข่าวปลอมในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ เกิดความตระหนักในการเฝ้าระวังข่าวปลอม และสร้างความเข้าใจในรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 2)​ ขอให้มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์ข่าวที่เป็นจริงและข่าวที่เป็นเท็จ ก่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปทุกช่องทาง 3)​ สภานักเรียนทั่วประเทศ จะดำเนินการจัดกิจกรรม เชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความตระหนักในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง และ 4)​ สภานักเรียนควรเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลข่าวปลอมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและสังคม พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียน

- การส่งเสริมแนวทางการป้องกันการกลั่นแกล้งในโรงเรียน (Bully)​ สภานักเรียนขอเสนอแนวทางการป้องกันการ Bully โดยขอให้บัญญัติและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่แล้ว เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ Bully นอกจากนี้ สถานศึกษาควรเพิ่มจำนวน และพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมกิจกรรมของสภานักเรียนทั่วประเทศ พร้อมจัดอบรม จำลองสถานการณ์ในห้องเรียน ต่างๆ เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การพบปะกับสภานักเรียนระดับประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้รับฟังข้อเสนอของสภานักเรียนที่เป็นตัวแทนสภานักเรียนจากทุกจังหวัด โดยเชื่อว่านักเรียนหลายคนในที่นี้ จะเป็น เป็นผู้นำที่ดีของประเทศในอนาคตในบริบทที่แตกต่างกัน จึงขอให้สภานักเรียนนำข้อเสนอและแนวคิดไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง ส่วนสิ่งที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาล ศธ. และ สพฐ. ก็ยินดีที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

สำหรับการบริหารจัดการขยะ ได้มอบให้ สพฐ. ศึกษาแนวทางและพิจารณา​การสนับสนุนงบประมาณ พร้อมประสานงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด และขอให้น้อง ๆ สภานักเรียนนำความรู้ไปขยายผลต่อ รวมทั้งสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์​กิจกรรมการบริหารจัดการขยะให้กับสถานศึกษาในจังหวัดของตน ตลอดจนประชุมหารือกับตัวแทนโรงเรียนอื่น ๆ ในจังหวัด เพื่อตั้งเป้าให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม​ 2563

ในส่วนของกิจกรรมจิตอาสานั้น สามารถดำเนินการได้ หลายรูปแบบ โดย ศธ. จะพิจารณา​การบรรจุกิจกรรมจิตอาสาในหลักสูตรของโรงเรียน ด้วยการเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมจิตอาสาผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของโรงเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยไม่ต้องทำรายงาน แต่เน้นการสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้เป็นกิจกรรมที่ทำได้จริง ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การสอนคอมพิวเตอร์ให้ผู้สูงอายุ การดูแลคนพิการในชุมชน การสร้างสังคมแห่งความสุข เป็นต้น

ส่วนการส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันข่าวปลอมหรือ Fake News และการป้องกันการ Bully ในสถานศึกษา​นั้น ขอฝากให้สภานักเรียนช่วยขยายผลการสร้างความตระหนักและมีวิจารณญาน​ในการรับรู้ข่าวสาร อย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ใช่ความจริง รับข้อมูลให้ครบทุกด้าน นำความถูกต้องมาเป็นที่ตั้ง รวมถึงระดมความเห็นร่วมกับผู้บริหาร ครู และเพื่อนนักเรียน เกี่ยวกับการแก้ปัญหาข่าวปลอมและการ Bully โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Bully ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา หากโรงเรียนสามารถป้องกันการ Bully ได้ จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้

สุดท้ายนี้ การได้พบปะกันในครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นพลังของเด็กในทุกรูปแบบ ได้รับฟังข้อเสนอต่าง ๆ ที่รัฐบาลและ ศธ. ต้องให้การใส่ใจและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ศธ. ยินดีรับข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ ทั้ง 4 ข้อ โดยจะช่วยผลักดันให้เกิดผลการดำเนินงาน ภายในปีการศึกษา 2563 จึงขอฝากให้น้อง ๆ สภานักเรียนร่วมกันดำเนินการให้ข้อเสนอดังกล่าว เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง ศธ. จะนำข้อมูลดังกล่าวเรียนนายกรัฐมนตรี พร้อมผลักดันข้อเสนอบางข้อที่ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา​

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
13/1/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
315 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์