3 พันธมิตร ร่วมจัดการศึกษาออนไลน์
  ข่าวทั้งหมด
14 มกราคม 2563

      

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยในพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงาน กศน. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ณ ห้อง ประชุม 1 ชั้น 6 สํานักงาน กศน. ว่า พันธกิจหนึ่งที่สําคัญ ของ กศน. คือ การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน ภาคีเครือข่ายเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ ประชากรทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะในยุคนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความจําเป็นในการเรียนรู้และประชาชนในสังคมไทย ภารกิจของสถาบันการศึกษาทางไกล สํานักงาน กศน. คือจัดการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลออนไลน์ ที่ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาสู่ประชาชนได้มากที่สุด อาทิ หลักสูตร English Program หลักสูตรการตลาดสําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน เป็นต้น พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาทางไกลออนไลน์ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่สําคัญในการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีอีกช่อง ทางหนึ่ง


          เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกลที่จะร่วมดําเนินการกับ 2 หน่วยงานพันธมิตร คือ การคิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน และแบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายประชาชนเป็นสําคัญ ยกระดับการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัย ให้สามารถเรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยีได้ตามความต้องการ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจํากัด ทั้งนี้ จากข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง อํานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมที่เอื้ออํานวยต่อการจัดการศึกษา ผลิต จัดหา และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาออนไลน์ พัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล โดยในส่วนของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จะมีการแสวงหาพัฒนาความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกับเครือข่าย และจัดตั้งศูนย์การเรียนในสถานประกอบการร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เพิ่มเติมมาในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย


ที่มา : กศน.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
316 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์