สภานักเรียนนำเสนอข้อคิดเห็นต่อ รมว.ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
13 มกราคม 2563

      

          วันที่ 11 มกราคม 2563 คณะสภานักเรียนเข้ารับฟังโอวาทและนำเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมสภานักเรียนต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

          สำหรับข้อเสนอของสภานักเรียนในปีนี้ มีอยู่ 4 ประเด็นหลัก คือ
1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2. การส่งเสริมให้เด็กไทย รู้เท่าทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
3. การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
และ 4. การรณรงค์ลดการกลั่นแกล้งผู้อื่นในโรงเรียน (Bully)

          ในโอกาสนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้ให้โอวาทแก่สภานักเรียนว่า ตนขอแสดงความชื่นชมโครงการสภานักเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการนำแนวความคิดและข้อเสนอของสภานักเรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมหลายด้าน การสร้างเครือข่ายของสภานักเรียนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆ และสร้างจิตอาสา ซึ่งนำมาสู่การสร้างพลังของนักเรียนให้เป็นหนึ่งในพลังแห่งการพัฒนา โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนว่าเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ จึงพยายามส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องรอบคอบ รู้จักคิด และพิจารณาว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควร รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมใจกันรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังที่เข้มแข็งที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป

          ทั้งนี้ สภานักเรียน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมสภานักเรียนจะช่วยให้นักเรียน เกิดความคุ้นเคยกับสังคม มีกลไกกระบวนการดำเนินงานของสภานักเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในโรงเรียน ด้วยกระบวนการอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้ระเบียบ กฎ กติกา ซึ่งการดำเนินงานสภานักเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อยู่แล้ว

          สำหรับการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2563 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี มีผู้ร่วมอบรมสัมมนาเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 จังหวัดละ 1 คน พร้อมครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนละ 1 คน นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และประถมศึกษาที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและขยายผลได้ จำนวน 16 โรงเรียน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 188 คน ซึ่งจากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แล้วนำมารวบรวมสรุปเป็นข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีสำหรับประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ จากนั้นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 จึงได้ส่งมอบข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ต่อไป


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
242 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์