ประชุมคุรุสภา ครั้งที่ 1/2563
  ข่าวทั้งหมด
3 มกราคม 2563

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุววรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสรุปผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2,375 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,443 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 607 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 308 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 17 ราย พร้อมทั้งได้อนุมัติต่ออายุใบประอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 60,588 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 56,527 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3,664 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 144 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 253 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน+1 (ACT+1) ครั้งที่ 35 ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากประเทศสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 606 คน ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การนำเสนอรายงานประเทศ (Country Report), การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น โดยคณะผู้แทนคุรุสภาที่เข้าร่วมประชุม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรม ภาษา ความรู้ทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่าง ๆ อาทิ คุณภาพของครูและการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน, ชุมชนครูในอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมนี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป

อีกทั้ง ที่ประชุมได้รับทราบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลคุรุสภา จำนวน 27 คน, รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน 27 คน, รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 10 คน และรางวัลคุรุสดุดี จำนวน 1,047 คน โดยจะมีการมอบรางวัลในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดงานวันครูฯ ซึ่งมีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับการจัดงานในส่วนกลางจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีทำบุญตักบาตร, พิธีบำเพ็ญกุศลฯ, การมอบรางวัล, การจัดนิทรรศการ เป็นต้น

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมยังได้อนุมัติการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 ราย เป็นเวลา 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชีพภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ครูผู้ช่วยดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยมีหน้าที่หลัก เช่น สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล, สอบทานให้หน่วยงานมีการรายงานการเงินที่ถูกต้อง, กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั่งเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบ คือ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ รวมทั้งนายธวัชชัย กิจรัตนะกุล อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนางสาวขวัญกมล คลิ้งคล้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เป็นอนุกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/1/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
305 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์