เดินหน้า กศน. สช. ปลุกชาละวันเมืองพิจิตร
  ข่าวทั้งหมด
5 มกราคม 2563

      

เมื่อเวลา 8.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ร่วมตรวจเยี่ยมการนำนโยบาย กศน. สช. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นมิติการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงงานในความรับผิดชอบ เพื่อช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายเกื้อกูล ประสงค์ดี รองศึกษาธิการภาค 18 นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตลอดจนนายไพฑูรย์ บัวสนิท ผอ.กศน.จังหวัดพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการศึกษาของ กศน.จังหวัดพิจิตร ถือว่ามีความโดดเด่นมากในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิสัยทัศน์ "คนพิจิตรได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตเหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21" ด้วยระบบบริหารงานตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (P D C A) ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ของสถานศึกษาทั้ง 12 แห่ง ของจังหวัดพิจิตร ภาครียนที่ 1-2/2562 สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาพื้นฐานอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ

ในส่วนของการพัฒนาอาชีพ ก็มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับนโยบายพลิกบทบาทของ กศน.สู่ยุคดิจิทัล ทั้ง 6G เช่น โดยเฉพาะ Good Innovation ด้วยการบูรณาการโครงการดิจิทัลชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย ลิขสิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ตามหลักสูตร (e-Commerce) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโฆษณาสินค้า ขายสินค้า ผ่านร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่นิยม อาทิ Alibaba, Amazon, Lazada, Shopee เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามโมเดล "พิจิตรเมืองนักอ่าน ดาวกระจายสู่ชุมชน" และพัฒนาห้องสมุดผระชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทั้ง 2 แห่ง ให้เป็น Digital library เพื่อให้บริการสื่อเรียนรู้และการอ่านทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ e-Book สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจนจัดสภาพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ส่งสริมการอ่านของประชาชนอย่างเต็มที่ ในส่วนของเครือข่าย Good partnership ได้มีการประสานและขยายความร่วมมือในระดับพื้นที่อยาางเข้มแข็ง ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

"ขอฝากถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ที่สำคัญคือการเปิดโอกาสในการทำงาน การได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ดังเช่นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีงานทำ มีรายได้ ที่จะช่วยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในส่วนของการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ กศน. Good Innovation พยายามให้มีความหลากหลายมากขึ้น สร้างความแตกต่างของสินค้า ให้มีความ WOW สอดคล้องกับเอกลักษณ์ในท้องถิ่น พัฒนาและออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย นำเทคโนโลยียุคดิจิทัลเข้ามาช่วยส่งเสริมการขาย และการจัดจำหน่าย ให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นด้วย

และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวการศึกษาและทุกภาคส่วนในจังหวัด ได้ร่วมใช้การศึกษานำการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้ากลับคืนสู่เมืองพิจิตรอีกครั้ง ดังเช่นในอดีต โดยเฉพาะครู กศน. ต้องเป็นหลักในการสร้างอาชีพ และสร้างแนวทางใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ชุมชน เพื่อสร้างศรัทธาของครู กศน. ต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การก้าวเดินไปข้างหน้าสู่ความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนร่วมกัน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/12/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิทธิพล รุ่งก่อน
264 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์