ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
  ข่าวทั้งหมด
28 ธันวาคม 2562

      

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน ของนักเรียน หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา และเยี่ยมชมผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ทั้งยังปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เป็นที่ระลึก โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายบันลือศักดิ์ มานาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

- (ช่วงเช้า) เปิดอาคารเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มาเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ในวันนี้ ขอบคุณผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และมูลนิธิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตลอดจนมูลนิธิอร่ามโล่ห์วีระ ที่ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ของชาวชัยภูมิมาโดยตลอด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตั้งมานานถึง 120 ปี นับว่าเป็นโรงเรียนแถวหน้าที่มีชื่อเสียงแสดงถึงการมีความพร้อมการพัฒนาการศึกษาอย่างมุ่งมั่นที่จะให้เกิดผลสำเร็จ การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ในการจัดหาอาคารเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนบรรยากาศให้กับผู้เรียนนับว่าเป็นเรื่องจำเป็น

การจัดงานครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ คือ ผู้บริหาร โรงเรียน ครูและนักเรียน ซึ่งจะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาด้านการศึกษา ถือเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ไปในทิศทางที่ดี ทำให้เห็นว่าสิ่งที่โรงเรียนประสบความสำเร็จมี 3 ปัจจัยที่สำคัญ คือ
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และมูลนิธิโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตลอดจนมูลนิธิอร่าม โล่ห์วีระ ที่มีหัวใจเต็มร้อย เข้ามาร่วมทำงานวางแผนทุกขั้นตอน
2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่สร้างความกระตือรือร้นให้ครูได้พัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แสดงให้เห็นว่าหากนักเรียนและครูได้รับการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ ก็จะมีผลถึงความสำเร็จและคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ
3) การสร้างบรรยากาศให้ครูเป็นพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่สนใจให้ได้มากที่สุด ครูจึงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รู้ทุกเรื่องแต่ต้องเป็น Facilitator ช่วยกระตุ้นในการเรียนรู้ให้เด็กแต่ละคนที่แตกต่าง ได้ทำในสิ่งที่เขารักและชอบ เพื่อดึงศักยภาพเด็กให้มากที่สุด

“ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยกันทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่น่าเรียน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขจากการเข้าร่วมงานในวันนี้ และขอส่งความสุขให้กับทุกท่านในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 และขอให้กิจกรรมวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบโรงเรียนสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดตั้งขึ้นช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยพระองค์ทรงมีพระราชกระแสลายพระหัตถ์อนุโมทนา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2442 ขณะนั้นพระองค์ท่านได้ดำเนินการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อนำประเทศไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ในทุกด้าน และการศึกษาก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของการปฏิรูปเช่นเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นยุคแรกแห่งแสงอรุณทางการศึกษาของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล และชาวชัยภูมิได้เริ่มต้นขึ้น และในยุคนี้ได้ถูกขนานนามว่า "ยุคสถาปนา"

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ในช่วงบ่าย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวขณะพบปะผู้บริหารสถานศึกษาว่า ในฐานะที่เป็น รมช.ศึกษาธิการ ที่กำกับดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมงทั้งหมดทั่วประเทศ มีความตั้งใจจะไปเยี่ยม วษท. และวิทยาลัยประมงให้ครบทุกแห่ง เพื่อที่จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาวิธีการใช้ความรู้สมัยใหม่ โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตร และการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรให้มีผลดียิ่งขึ้น หรือให้เกิดทักษะใหม่ ๆ ซึ่งเป็นความตั้งใจที่มาพบปะพูดคุยกันในวันนี้

ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษามาเป็นลำดับที่ 1 โดยขณะนี้ประเทศไทยมีโครงการ EEC ซึ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ดังนั้นสถานศึกษาต้องผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน เมื่อจบออกไปแล้วสามารถทำงานได้ในยุคปัจจุบันและในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศได้อย่างมีศักดิ์ศรี

“สถานศึกษาจะโดดเดี่ยวอีกต่อไปไม่ได้อีกแล้ว จะต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สถานประกอบการและ ภาคเอกชน ร่วมมือกันในการวางแผน หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามที่สังคมต้องการ โดยร่วมกันระดมความคิด หาจุดเด่น ความพร้อม ความสามารถ ของนักเรียนและสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นกว่าสถานศึกษาอื่น ๆ และนำเสนอจุดเด่นของสถานศึกษา เช่น เรียนประจำ มีที่พักและอาหาร ไม่เสียค่าใช้จ่าย มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบแล้วมีงานทำ เป็นต้น เพื่อดึงดูดเด็กมาเรียน วษท. ให้มากที่สุดอย่างก้าวกระโดด โดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรม คือ มีความเด่น ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตบริการสังคม จึงขอให้ร่วมกันฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง และให้ทันกับเหตุการณ์ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างภาคภูมิใจ ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

พร้อมกันนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และเยี่ยมชมผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) อาทิ แจ่วบองสาวบ้านแต้ ข้าวฮางงอกคุณภาพ พริกป่นยอดสน เป็นต้น

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เป็นโครงการอาชีวศึกษาสำหรับประชาชนวัยทำงานด้านอาชีพเกษตรกรรม โดยสถานศึกษาจัดครูไปสอนที่แหล่งเรียนรู้ชุมชน และในฤดูกาลที่ว่างจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสามารถศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
30/12/62


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
565 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์