สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
26 ธันวาคม 2562

      

          วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

          นายอํานาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า ขอชื่นชมการดําเนินงานของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันต่อเศรษฐกิจโลก ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาและให้ความสําคัญด้านการศึกษาของนักเรียน โครงการการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ถือเป็นโครงการที่ดี ที่ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง ได้มีทักษะอาชีพเพิ่มเติมจากความรู้ในห้องเรียน อีกทั้ง ยังสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน ทําให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของตัวเอง โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง ในนามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบพระคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

          นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า โครงการการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย โดยให้จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและยังเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีรายได้จากการฝึกอาชีพ อีกทั้งเมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทํางานที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัทในเครือ หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยโครงการนี้ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันมีนักเรียนใน ระบบ จํานวน 1,850 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้จัดสรรทุนให้กับนักเรียนในโครงการทั้งหมด จํานวน 15,516,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป

          สําหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในวันนี้ มีตัวแทนผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จํานวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และโรงเรียนราชดําริ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้มาร่วม เป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
365 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์