สกศ.ประชุมปรับปรุงแผนการศึกษาชาติ
  ข่าวทั้งหมด
26 ธันวาคม 2562

      

 

        สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น ๒ อาคาร ๒ สกศ.

       ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายนัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) ขึ้นเพื่อจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) ตามที่คณะกรรมการสภาการศึกษา มีข้อเสนอในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ มี ๖ ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

 

 

๑. การปรับเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

        ๒. การกำหนดกลไกความเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเชื่อมโยงกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสร้างระบบการประสานงานระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติกับแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

        ๓. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)

        ๔. ให้อิสระในการวัดและประเมินผลกับต้นสังกัดและสถานศึกษาตามกรอบทิศทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยเน้นการวัดและประเมินผลที่ผู้เรียนโดยตรง และพิจารณานำตัวชี้วัดแบบ OKR (Objective and Key Results) มาประยุกต์ใช้

        ๕. ปรับตัวชี้วัด โดยนำตัวชี้วัดเชิงปัจจัยนำเข้า (Input Indicator) ที่จำเป็นมาใช้แทนตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ให้มากขึ้น

        ๖. กำหนดกลไกการบริหารจัดการกองทุนทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยยุบรวมกองทุนการศึกษาที่มีอยู่ให้มีจำนวนน้อยลงหรือเหลือเพียงกองทุนเดียว

 

 

 และข้อเสนอจากผลการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แก่

        ๑. ข้อเสนอของกกส. ทุกเรื่องมีความสำคัญ โดยเฉพาะการประสานเชื่อมโยงกับกระทรวง อว. เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยให้ประสบผลสำเร็จ

        ๒. การวัดและประเมินผลไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะผู้เรียน ควรกำหนดให้มีกลไกเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ระบบการวัดประเมินผลที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่มีความเข้มข้นเพียงพอและไม่แสดงผลที่มุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา

        ๓. การผลักดันสถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคลต้องมีการวัดประเมินผลที่ชัดเจน

        ๔. การกำหนดกลไกการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กทุกคน

        ที่ประชุมจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ ๓ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ ประเมินสถานการณ์ มี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เป็นประธาน ชุดที่ ๒ ปรับสาระของแผน มี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธาน และชุดที่ ๓ กลไกการขับเคลื่อน อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกประธาน นำผลมาปรับปรุง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) นำเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สกศ.

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
331 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์