หารือทูตตุรกีและทูตฟิลิปปินส์
  ข่าวทั้งหมด
16 ธันวาคม 2562

      

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (H.E. Mrs. Evren Dagdelen Akgun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย และนางแมรี โจ เอ แบร์นาร์โด-อารากน (H.E. Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

- หารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีให้ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีแนวทางที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไทย ไปศึกษาต่อและฝึกฝนทักษะให้มีความเชี่ยวชาญ ณ ต่างประเทศให้มากขึ้น ในเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการจะหารือการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและการอบรม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบกับ เร่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาไทยให้มีทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพราะการคัดเลือกนักเรียนและอบรมให้ความรู้ก่อนไปเรียนต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะไปเรียนแล้ว นักเรียนยังต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาของประเทศนั้น ๆ รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบันด้วย ในขณะเดียวกันก็มีความยินดีหากฝ่ายตุรกีจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยฝึกอบรมครูและนักเรียนไทยในสาขาที่ตุรกีมีความเชี่ยวชาญด้วย

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตุรกีเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ และรัฐบาลตุรกีได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ยินดีให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะผลักดันการพัฒนาการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยประมาณ 300 คน ศึกษาอยู่ที่ตุรกี และตุรกีได้มอบทุนการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษาไทยกว่า 200 ทุน เช่น การบัญชี การเงินการธนาคาร วิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายตุรกียังมีแนวทางที่จะดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ ให้กับครูและนักเรียนอาชีวศึกษาของไทยด้วย

- หารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 50 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซึ่งมีเงื่อนไขหลายประการ อาทิ การขอและการต่ออายุ VISA, ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit), สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ครูฟิลิปปินส์เหล่านี้ เข้ามาช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยยินดีที่จะหารือกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มจำนวนครูสอนภาษาอังกฤษในไทย ให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2563

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 70 ปี ในปี 2562 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกันในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านการศึกษา ที่มีครูฟิลิปปินส์เข้ามาสอนในประเทศไทยจำนวนมาก ส่วนความร่วมมือในอนาคตอาจจะเริ่มจากการจัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างครูฟิลิปปินส์เพิ่มเติม และดูลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ เป็นเวลากว่า 4 ปี ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างดี และยินดีสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไทยในทุกด้าน ก่อนที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 นี้

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
17/12/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกบั่นดี
334 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์