ผลประชุมบอร์ดคุรุสภา
  ข่าวทั้งหมด
3 ธันวาคม 2562

       นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงรมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า คณะกรรมการคุรุสภา ถือเป็นกลไกหลักที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาครู ตามจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล ดังนั้น การออกแบบกระบวนการทำงานต่าง ๆ ต้องเอื้อต่อการสร้างความตื่นตัว คล่องตัว สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการบริหารงานหน่วยงาน ก็ต้องช่วยสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพดังที่กล่าวมา และอย่าละเลยที่จะคำนึงถึงขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้วย เพราะแม้จะมีการปรับบทบาทหน้าที่ หรือนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่คนของเราต้องอยู่ได้ นำประสบการณ์และเครือข่ายการทำงานต่าง ๆ มาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและหารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบรับทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ได้อนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์กำหนดในข้อบังคับและประกาศของคุรุสภาแล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 รวมจำนวน 1,861 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,191 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 457 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 78 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 135 ราย และอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมจำนวน 126,761 ราย

- (ร่าง) แผนปฏิบัติการคุรุสภา พ.ศ.2563-2565

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการคุรุสภา พ.ศ.2563-2565 ซึ่งทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา เป็น “แผนปฏิบัติการคุรุสภา” ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2565) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้แผนของหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งได้เพิ่มเป้าประสงค์และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

นวรัตน์​ ราม​สูต​: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
3/12/2562

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
212 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์