สพฐ. ต้อนรับเด็กไทยคว้ารางวัลแข่งคณิต-วิทย์ โอลิมปิกระดับประถมศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
2 ธันวาคม 2562

      

          ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้เป็นตัวแทนของ สพฐ. มาต้อนรับคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          นักเรียนไทยได้เหรียญรางวัล ดังนี้
เหรียญทอง 10 รางวัล
เหรียญเงิน 10 รางวัล
เหรียญทองแดง 4 รางวัล
และรางวัลพิเศษ 2 รางวัล คือ
Mathematics - Overall Champion 1 รางวัล และ Science- Experiment Champion 1 รางวัล

          ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง ได้กล่าวว่า สพฐ.ได้ส่งผู้แทนนักเรียนไทย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 16 "16th International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2019 (IMSO 2019)" ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้กล่าวขอบคุณ ดร. อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ที่ได้อำนวยความสะดวก และ สนับสนุนให้ผู้แทนนักเรียนเข้าแข่งขัน ตลอดจน ท่านมรกต เจนมธุกร อัครราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ได้ร่วมพิธีปิด และ ร่วมมอบให้เหรียญรางวัลกับนักเรียนไทย

          การแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 คน แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน


          ผลการแข่งขันคือ นักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ทุกคน ได้เหรียญทองคณิตศาสตร์ 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

          ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ 2 รางวัล คือ คะแนนรวมสูงสุดทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
Mathematics - Overall Champion 1 รางวัล และ Science- Experiment Champion 1 รางวัล

          แต่สิ่งอื่นในการแข่งขันครั้งนี้ที่นอกเหนือประสบความสำเร็จในเหรียญรางวัลนั่นคือ เด็กนักเรียนได้ทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ ตลอดจนกำลังความสามารถต่าง ๆ ที่ทำให้เด็กไทยไม่แพ้เด็กอื่นๆที่ร่วมแข่งครั้งนี้ 24 ประเทศ รวมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมไทยเป็นที่ยอมรับครั้งนี้ด้วยและได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก

          ซึ่งทาง สพฐ.พอใจในผลการแข่งขั้นครั้งนี้เป็นอย่างมาก ที่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์จพมีการแข่งขันในระดับานาชาติแค่เวทีเดียว แต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง สามารถได้รางวัลและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศว่า เด็กไทยประสบความสำเร็จในการแข่งครั้งนี้

          ส่วนในการต่อยอดของนักเรียนกลุ่มนี้ สพฐ. มีความมุ่งหวังว่า ต่อไปจะให้เด็กนักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปด้วย ทักษะชีวิตไปด้วย และทักษะอาชีพด้วย เพราะว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คนทั่วไปมักมองว่า แข่งไปทำไม แข่งแล้วไปไหน ซึ่งจริง ๆ แล้วกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกๆอาชีพและทุกสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไป ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นฐาน

          สรุปผลรางวัลของนักเรียนไทยมีดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

   1. เด็กชายอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ 1 เหรียญทองและOverall Champion (รางวัลคะแนนรวมสูงสุด)

   2.เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชน์ รร. สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้ 1 เหรียญทอง

   3.เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์ ตรังคานนท์ รร.สุวรรณวงศ์ ได้ 1 เหรียญเงิน

   4.เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรติ รร.สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) ได้ 1 เหรียญทอง

   5.เด็กชายญาณาธร สัตถาวร รร.สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้ 1 เหรียญทองแดง

   6.เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ รร.อนุบาลสุธีธร ได้ 1 เหรียญเงิน

   7.เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ 1 เหรียญทอง

   8.เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี การศึกษาตามอัธยาศัย ได้ 1 เหรียญทอง

   9.เด็กชายปัณณ์ ตรีสัตยพันธุ์ รร.นานาชาติเทศบาลนคร ได้ 1 เหรียญเงิน

   10.เด็กชายพีรกร ตรีจักรขจร รร. เซนต์คาเบรียล ได้1 เหรียญเงิน

   11. เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้ รร.อนุบาลนครราชสีมา ได้ 1 เหรียญทองแดง

   12.เด็กชายสิรภพ ขาวพลัด รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ 1 เหรียญทอง

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

   1.เด็กชายศุภวิชญ์ ลักษณะวิลาศ รร.อนุบาลนครศรีธรรมราช ได้ 1 เหรียญทอง และ รางวัลEXPERIMENT CHAMPION (รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคปฏิบัติ)

   2.เด็กชายคณพศ เล่งเวหาสถิตย์ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด ได้ 1 เหรียญเงิน

   3.เด็กหญิงชณาภัช ชวศิริกุลฑล รร.สฤษดิเดช ได้ 1 เหรียญทอง

   4.เด็กชายฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธุ์ รร.บูรณะรำลึก ได้ 1 เหรียญเงิน

   5.เด็กชายแดนบดินทร์ วงศ์ผดุงธรรม รร.อนุบาลชลบุรี ได้ 1 เหรียญทอง

   6.เด็กชายธิติ ไกรเพชร รร.ราชวินิต ได้ 1 เหรียญเงิน

   7.เด็กชายนันทกร วิชากรกุล รร.เซนต์ดอมินิก ได้ 1 เหรียญทองแดง

   8.เด็กชายนราวิชญ์ ตันติพิทักษ์โชติ รร.กรพิทักษ์ศึกษา ได้ 1 เหรียญเงิน

   9.เด็กชายปภาวิน วาสนาส่งชูสกุล รร.อนุบาลชลบุรี ได้ 1 เหรียญเงิน

   10.เด็กชายภูริ สรวลเส รร.เซนต์คาเบรียล ได้ 1 เหรียญเงิน

   11.เด็กชายสรธร ศักดิ์ศศิธร รร.อนุบาลกาฬสินธุ์ ได้ 1 เหรียญทองแดง

   12.เด็กหญิงไอริณ อินทรทัต รร.เซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้ 1 เหรียญทอง

รวมนักเรียนไทย จำนวน 24 คน ได้รับรางวัลทุกคน รวม รางวัล (24 เหรียญ 1 คะแนนรวมสูงสุด 1 คะแนนรวมสูงสุดภาคปฏิบัติ)


ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
355 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์