ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562
  ข่าวทั้งหมด
11 พฤศจิกายน 2562

      

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวะเกษตร เทคโนโลยี และฟาร์มโคนมเกษตรกรดีเด่น ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลางและหน่วยราชบุรี ผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น ตลอดจนคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

- เปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านเกษตรเขาเขียว”

เวลา 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เปิดบ้านเกษตรเขาเขียว (RBCAT Openhouse)” ในหัวข้อ บ้าน 50 ปี เกษตรเขาเขียว….สู่ความก้าวหน้าบนเส้นทางเกษตร

โดย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า อาชีพด้านการเกษตร เกษตรกรรม ถือเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทยส่วนใหญ่ 2 ใน 3 ของคนทั้งประเทศ มาอย่างยาวนานทุกยุคทุกสมัย และกระทรวงศึกษาธิการเอง ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวเกษตร เพื่อผลิตเกษตรกรที่มีคุณภาพไปผลิตอาหารรองรับการเป็นประเทศ 1 ใน 6 ประเทศ ที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่คนทั่วโลก ดังนั้น ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจ และเร่งฝึกฝนตนเอง ทั้งด้านองค์ความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ และเทคโนโลยี จนเกิดทักษะความเชี่ยวชาญ ผสานกับการน้อมนำศาสตร์พระราชา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน มาบูรณาการการทำงานร่วมกัน ที่จะเป็นการสร้างงานและความเป็นอยู่ที่มั่นคง ส่งผลต่อเศรษฐกิจพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมผลงานนักศึกษาที่น่าสนใจหลายส่วน อาทิ รางวัลชนะเลิศ โครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ปีการศึกษา 2561 และโครงการเลี้ยงกบ GAP ปีการศึกษา 2562, นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ หลักสูตรต่อเนื่องจากระดับ ปวส., การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับโรงพยาบาลและสถานประกอบการ เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มโคขุน บริษัท สยามบีฟ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังร่วมจัดการศึกษาทวิภาคีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีด้วย- มอบนโยบายผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลางตอนล่าง

ต่อมาในเวลา 11.20 น. รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยมีสรุปแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ ดังนี้

1) ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของนักศึกษาและเกษตรกร พร้อมพัฒนาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกรทั่วประเทศ เน้นเป็นผู้นำด้าน Digital Farming ตามแนวทาง STI (Science Technology and Innovation) และเพิ่มทักษะ Upskill ตลอดจนเปลี่ยนทักษะ Reskill

2) พยายามคิดค้นโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น พร้อม ๆ กับจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในสาขาใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ ตลอดจนสนับสนุนการจัดการศึกษาทวิภาคี เพื่อสร้างคนที่ทำงานเป็นและจบแล้วมีงานทำทันที โดยจะต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

3) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีค่า 58 ชนิด ทั้งไม้พยุง สัก ไม้ยาง โดยเริ่มปลูกในวิทยาลัยก่อนตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการออมและลดภาวะโลกร้อนแก่ชุมชน

4) น้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการน้ำในชุมชนสู่การเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ มีที่ให้น้ำอยู่ มีที่ให้น้ำไหล และเก็บน้ำไว้ใต้ดิน พร้อม ๆ กับเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ และให้ความสำคัญกับการสร้างครูอาจารย์และนักเรียนให้เป็น “ชลกร” ที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลสำหรับการสร้างแหล่งน้ำได้จากหลายส่วน ทั้งปราชญ์ชาวบ้าน สำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น

นายสินธุ์ มังคลาด รองผู้อำนวยการ วษท.ราชบุรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบัน วษท.ราชบุรี มีจำนวนนักศึกษารวม 543 คน จัดการเรียนการสอนในระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังจัดการศึกษานอกระบบ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) โดยการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับอาชีพเกษตรในท้องถิ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่เกษตรกร ทั้งการอบรม พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาชีพ และส่งเสริมการทำงานร่วมกับท้องถิ่นด้วย

- เยี่ยมชมฟาร์มโคนม เกษตรกรดีเด่น

จากนั้นในเวลา 13.30 น. รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปเยี่ยมชม ฟาร์มโคนม เกษตรกรดีเด่น “สุรศักดิ์ แซ่ลี้” อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมนายสุรศักดิ์ แซ่ลี้ ที่ร่วมพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรให้กับเยาวชน เกษตรกร และชุมชน พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

โดย นายสุรศักดิ์ แซ่ลี้ เจ้าของฟาร์มโคนม เป็นสมาชิกดีเด่น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ปัจจุบันได้ร่วมจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล และวิทยาลัยกำปงสปือ กัมพูชา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนม สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ โดยการนำความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาพันธุกรรม การเฝ้าระวังโรค การจัดการฟาร์ม เป็นต้น และมีแนวคิดจะรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อพัฒนาน้ำเชื้อแยกเพศโคนม ก่อนจะขยายฟาร์ม และเป็นฟาร์มตัวอย่างของเกษตรกรรายอื่นทั่วประเทศ

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/11/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
179 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์