โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  ข่าวทั้งหมด
28 พฤศจิกายน 2562

      

 

 

          จากกรณีที่ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ (อดีต ผอ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) และนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถูกสั่งพักงาน และโยกย้ายโดยคณะกรรมการสภาคริสตจักรในประเทศไทย จนเป็นเหตุให้เกิดการรวมกลุ่ม Save BCC ขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ทบทวนการดำเนินการดังกล่าวนั้น โดยช่วงสายวันนี้ (28 พ.ย. 62) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เดินทางไปที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมได้นำคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 2/2562 เรื่อง ให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาประกาศให้ทุกคนได้ทราบ โดยหนังสือคำสั่งระบุว่า ด้วยเป็นที่ปรากฏว่า เกิดกรณีปัญหาภายในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากการบริหารจัดการของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ได้มีคำสั่งพักงานผู้อำนวยการ (นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์) และผู้จัดการ (นายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี) และภายหลังมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง 2 พ้นจากหน้าที่ด้วยเหตุข้อกล่าวหาเรื่อง การจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ จนมีการชุมนุมประท้วงคัดค้านจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ในเหตุการณ์สั่งพักงานและการให้พ้นจากหน้าที่ของผู้อำนวยการ และผู้จัดการที่ไม่เป็นธรรม การชุมนุมประท้วงของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของนักเรียน ได้ดำเนินการมาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 เดือน และเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งการนำเงินของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไปจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน อีกทั้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ถือเป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การดำเนินการของโรงเรียน เนื่องจากมูลค่าของการจัดซื้อที่ดินเป็นเงินจำนวนมาก มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน

 

   

 

         ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 96 (2) และ (5) ประกอบกับมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 จึงสั่งให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อยู่ในการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ และผู้จัดการส่งมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสรรพสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สินของโรงเรียนในระบบ ตลอดจนหลักฐานเกี่ยวกับนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในระบบนั้น ให้แก่ คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบภายใน 7 วัน

          อนึ่ง ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ ผู้ใดไม่พอใจในคำสั่งนี้ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามความในมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ภายใน 30 วัน

 

 

 

ที่มา  :  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
381 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์