โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
  ข่าวทั้งหมด
27 พฤศจิกายน 2562

      

          วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาระดับโรงเรียน ณ อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

          นายวัลลพ สงวนนาม กล่าวว่า กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนช่วยเหลือภาวะโภชนาการของโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญและให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานทำให้ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง และในปี พ.ศ. 2562

           กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ได้จำนวนทั้งสิ้น 125 โรงเรียน จำแนกเป็น ระดับดีเด่น จำนวน 85 โรงเรียน ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลโรงเรียนละ 25,000 บาท และระดับดี จำนวน 40 โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลโรงเรียนละ 15,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการโครงการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา และสร้างขวัญ กำลังใจ ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการของกองทุนฯ ระดับโรงเรียน ในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดและมั่นใจว่าโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2562 จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อโรงเรียนในเครือข่าย หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะนำองค์ความรู้การส่งเสริมภาวะโภชนการที่ดีทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและการบริหารจัดการให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน จากทุกภาคส่วนที่เข้มแข็งในการนำพาให้เด็กทุกคนพ้นจากภาวะทุพโภชนการและมีวภาวะโภชนาการที่ดีต่อไป

          ทั้งนี้ นางกนกพร สร้อยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (สพป.สุรินทร์ เขต 3) เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบฯ ระดับดีเด่น เปิดเผยความรู้สึกให้ฟังว่า “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากค่ะ ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศครั้งนี้ รางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือ สนับสนุน จากคุณครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเขตพื้นที่การศึกษา ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านโนนทอง รางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกฝ่ายจะช่วยกันรักษา ต่อยอดการทำงาน เตรียมพร้อมก้าวสู่การประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับจังหวัดต่อไป ด้วยค่ะ”


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
317 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์