มอบนโยบายสถาบันอาชีวศึกษา​
  ข่าวทั้งหมด
22 พฤศจิกายน 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบนโยบาย “การอาชีวศึกษากับการพัฒนาประเทศ” โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ, นายประเสริฐ​ บุญ​เรือง​ ปลัด​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายณรงค์​ แผ้วพลสง เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา​ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ได้มาพบปะกับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการ​ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา​อย่างมาก อีกทั้ง รัฐบาล​ก็มีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นผู้นำในเอเชียและสามารถแข่งขันได้ระดับโลก ด้วยการลงทุนด้านเศรษฐกิจ​ที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องอาศัยกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะการทำงานอย่างมีคุณภาพ การอาชีวศึกษา​จึงมีบทบาท​สำคัญในการสร้างแรงงานในสาขาต่าง ๆ ให้กับประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตกำลังคนได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวยืนยันว่าจะสนับสนุนการดำเนินงานของอาชีวศึกษาทุกด้าน ตามศักยภาพ​และความเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนอาชีวศึกษา​เป็นสำคัญ รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เพราะเป็นทักษะสำคัญในทุกสาขาอาชีพในยุคปัจจุบัน และฝึกฝนอาชีพในส่วนที่เป็นความต้องการจำเป็นเฉพาะในแต่ละสาขา พร้อม ๆ กับเน้นดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ​และมีความยืดหยุ่น ตามความต้องการและความจำเป็นของภาคธุรกิจในแต่ละด้านด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​ยังมีแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้กับนักเรียนได้อย่างตรงจุด และสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา​ พร้อมสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ในการช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์ทำงานในสถานที่จริงให้กับเด็กอาชีวะ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ (สพฐ.) กับสำนักงาน​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา​ (สอศ.) เพื่อให้มีความเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเน้นการแนะแนวการศึกษาต่อตามศักยภาพ​ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนรู้ความสามารถของตนเองและตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญกับสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวด้วยว่า สอศ. ต้องฉีดยาแรง คือ การเร่งดำเนินการด้านต่่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง พัฒนา และยกระดับการจัดการศึกษา​อาชีวศึกษา​ครั้งใหญ่ โดยหากติดปัญหาด้านใดขอให้ผู้บริหารเร่งแก้ไข รวมทั้งวางแผนระยะยาว เพื่อวางรากฐานด้านอาชีวศึกษา​ให้มีความยั่งยืนในอนาคตด้วย จึงขอเชิญชวนชาวอาชีวศึกษา​เข้ามาร่วมกันพลิกอาชีวศึกษา​ไทย ที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ให้เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพ และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
22/11/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
332 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์