ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สกศ.
  ข่าวทั้งหมด
20 พฤศจิกายน 2562

      

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาประเทศ และการแข่งขันในระดับเวทีโลก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สกศ.ต้องปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการพัฒนาคนด้วยการศึกษาแบบใหม่ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อ "คนไทยยุค 4.0" ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยปรับบทบาทเสมือนเป็น “ขงเบ้งแห่งกระทรวงศึกษาธิการ” ในการเป็นองค์กรนำขับเคลื่อนการศึกษา กำหนดแนวทางพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีศักยภาพและทักษะที่สมบูรณ์พร้อมรอบด้าน มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคนไทยไปสู่เป้าหมาย คือ การสร้างคนที่มีคุณลักษณะและมีความพร้อมต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในฐานะดูแลรับผิดชอบการพัฒนาคนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ให้สามารถคิดวิเคราะห์และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ได้ผลักดันนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาครูและผู้บริหารไปพร้อมกัน เพื่อส่งเสริมการสร้างยกระดับการคิดวิเคราะห์สอดแทรกในทุกวิชา และเพื่อเพิ่มทักษะ Up-skill และสร้างทักษะใหม่ Re-skill โดยใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด้วย

จึงขอฝากให้ สกศ. เร่งส่งเสริม สนับสนุน พร้อมปรับบทบาทในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา กำหนดกลยุทธ์และแนวทางต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบการทำงานของหน่วยงานทางการศึกษา อันจะนำไปสู่จุดหมายร่วมกัน คือ ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต และสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/11/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพยืสุดา ศรีษะแก้ว
316 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์