การทดสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา ปี63
  ข่าวทั้งหมด
22 พฤศจิกายน 2562

      

 

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานและคณะทำงานจากศูนย์สอบ 18 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุม 3501 สทศ.

 

 

          ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย  รองผู้อำนวยการ สทศ. ได้สรุปผลการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ เพื่อให้การทดสอบมีความยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 

 

          นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงปฏิทินการดำเนินและแนวทางในการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์สอบกำชับสนามสอบในเรื่องระเบียบการเข้าห้องสอบ การตรวจหลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ โดยเฉพาะห้ามไม่ให้นำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  สทศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
660 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์