เร่งอัพเกรดองค์กร สู่การเป็นขงเบ้ง
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤศจิกายน 2562

      

          (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สกศ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.

          ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอชื่นชม สกศ. ที่ทำหน้าที่ชี้นำนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ สกศ. จะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงานให้เป็นองค์กรนำการขับเคลื่อนการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพิ่มบทบาทด้านการวิจัยในประเด็นที่ทันสมัยพร้อมก้าวสู่ความเป็นขงเบ้งของกระทรวงศึกษาธิการในยุคดิจิทัล

          นอกจากนี้ อยากให้ สกศ. ชี้นำระบบศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพ โดยอาจประยุกต์แนวคิดการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) ให้เด็กมีทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และประมวลผลอย่างมีตรรกะ อันนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ พร้อมกับส่งเสริมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ผ่านสื่อสมัยใหม่ ขณะที่ครู อาจารย์ ไม่ใช่เพียงผู้สอนเท่านั้น แต่มีความสำคัญในฐานะเป็นผู้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้เด็กได้ศึกษาตามความสนใจของตนอย่างสนุกสนาน เพื่อให้เยาวชนไทยมีคุณลักษณะครบถ้วนทั้ง “เก่ง ดี มีสุข”

          ด้าน ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ภาพความสำเร็จ และทิศทางการทำงานของ สกศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) การศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) รวมถึงภารกิจเร่งด่วน อาทิ การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย การปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดเล็ก และการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบเกษตรนวัต หรือ Smart Farming ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

ที่มา  :  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
516 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์