โครงการ CONNEXT ED
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤศจิกายน 2562

      

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (CONNEXT ED Workshop 2019)” โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการ ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และ School Partner เข้าร่วมงาน ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาการศึกษาไทยในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ส่งผลต่อการสร้าง 3 สิ่งสำคัญให้เกิดขึ้น นั่นก็คือ “ประวัติศาสตร์” ในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนทั้ง 4,700 แห่งทั่วประเทศ นำไปสู่ “การปฏิรูปการศึกษา” ในทุกมิติ ถือเป็น “ปาฏิหาริย์” ต่อการเสริมความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาภาครัฐที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ขณะเดียวกัน ภาครัฐก็พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มที่เช่นกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ที่เกิดจากโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กว่า 900 คน ไปจนถึงผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ของภาคเอกชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดเป็นห้องเรียนแห่งอนาคต ตลอดช่วงเวลา 1 ปีการศึกษาที่จะต้องลงปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประชารัฐเป้าหมายทั้ง 4,700 แห่ง โดยมีบทบาทสำคัญต่อการนำเสนอบริบทของโรงเรียนต่อองค์กร เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลสู่ระบบ School Management เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน พร้อมกับผลักดันให้ทุกโรงเรียนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างครอบคลุม และส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทั้งโลก

“มีความมั่นใจว่า ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง ช่วยสร้างโอกาสที่ดีแก่เด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญ และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป เช่นเดียวกับความมั่นใจที่มีต่อความสามารถของชาวกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ ไปได้ เพราะตลอดระยะกว่า 3 เดือนที่มารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานหลายส่วน ขณะเดียวกันก็พยายามผลักดันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงหรือมีความก้าวหน้ามากขึ้น รวมทั้งพร้อมที่จะร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่ระยะที่ 3 ตามโครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ CONNEXT ED เพื่อขยายผลความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย อย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ “ประชารัฐ” ได้อย่างแน่นอน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กล่าวว่า โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED มีที่มาจากโครงการประชารัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ มีเป้าหมายนำความคล่องตัว และองค์ความรู้ด้านการบริหารงานของภาคเอกชน มาเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพมนุษย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีของโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED มีผลการดำเนินงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4,781 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมการพัฒนากว่า 1 ล้านคน ทั้งยังมีการขยายความร่วมมือใน 12 องค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง และพันธมิตรภาคเอกชน 21 องค์กร รวมทั้งสิ้น 33 องค์กร ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 3,153 ล้านบาท

ส่วนแนวทางการดำเนินงานในระยะที่ 3 ได้เตรียมการรองรับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในหลายส่วน อาทิ การจัดทำโครงการสมุดพกดิจิทัล เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการสถานศึกษา, การพัฒนาระบบการบริจาคออนไลน์ CONNEXT ED Crowdfunding เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษา, การจัดตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นฐานของประเทศ ที่สำคัญคือการขยายความร่วมมือไปยังองค์กรภาคเอกชนอื่น ให้ครอบคลุมโรงเรียนที่ต้องการการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอขอบคุณองค์กรภาคเอกชนทั้ง 33 องค์กร ที่ร่วมสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง School Partner ที่เป็นผู้นำอาสาสมัครรุ่นใหม่ ที่มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจ และมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีอนาคตและความเป็นอยู่ที่ดี ขอทุกคนอย่าละความตั้งใจ เพื่อที่เราจะเดินหน้าเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทยไปพร้อม ๆ กัน       

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
19/11/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
626 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์