ประชุมคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562
  ข่าวทั้งหมด
31 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้- การดำเนินงานออกและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบการอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 547 ราย จำแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 370 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 147 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 6 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 24 ราย พร้อมทั้งรับทราบการอนุมัติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 1,078 ราย ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 873 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 179 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 10 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 16 ราย

- การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบรายงานการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) และวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล (Web Service) เพื่อการบริการภาครัฐและประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Teachers and Education Personal Information System: TEPIS) เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อาทิ ระบบมาตรฐานวิชาชีพ ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระบบค่าธรรมเนียม เป็นต้น ปัจจุบันมีข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระบบฐานข้อมูลกว่า 1,100,000 คน โดยมีหน่วยงานของรัฐที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) จำนวน 4 หน่วยงาน คือ กรมการปกครอง กระทรวงยุติธรรม กรมการจัดหางาน และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และวิธีการเชื่อมโยงข้อมูล (Web Service) จำนวน 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ที่ประชุมรับทราบการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ซึ่งผลสำรวจพบว่าความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านจริยธรรม คุณธรรมที่พึงมีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งมีค่าร้อยละ 91.40 และมีข้อเสนอแนะในการให้บริการ อาทิ การปรับปรุงด้านสถานที่ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

- การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ประชุมได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ ปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 2 หลักสูตร, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร, ปริญญาโททางวิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร, ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร และปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร

- แต่งตั้งประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

ที่ประชุมเห็นชอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการจัดงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีการมอบรางวัลและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นอนุกรรมการร่วมคณะตามที่เห็นสมควรต่อไป

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด

ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 ชุด คือ คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี), คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา, คณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้นำข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณารายละเอียด ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ​ต่อไป

- การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบการนำผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2562 ไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดวชิราลงกรณวราราม (ธ) ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น.

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
31/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
1,105 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์