ผู้แทนสช.เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ออสเตรเลีย)
  ข่าวทั้งหมด
1 พฤศจิกายน 2562

      

 

          ดร.ทวีศักดิ์  อำลา ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียน (ผอ.กท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันระหว่าง โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม) กับมหาวิทยาลัยกริฟฟิทธ์ (Griffith University) โดยมี Ms.Susan Kahwati, Senior Trade and Investment Commissioner, Minister-Counselor (Commercial) จาก สำนักงานการพาณิชย์ และการลงทุนออสเตรเลีย ประเทศไทย นายกงกฤช  หิรัญกิจ ประธานไอทิม Mr.Jamie Palmer (เจมี่ พาล์มเมอร์) Regional Marketing Manager มหาวิทยาลัยกริฟฟิทธ์ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ

 

 

          ดร.ทวีศักดิ์  อำลา ผอ.กท.สช. กล่าวว่า สช.ศธ. มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล และส่งเสริมโรงเรียนเอกชนของประเทศในสายวิชาชีพให้มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยว ที่เน้นให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันกับต่างชาติเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงหลักสูตร และเทียบโอนหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาเอกชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน (Hub for Education)

 

 

          การลงนาม MOU ในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการดำเนินงานตามแผนระยะยาวของประเทศ คือ การเป็นศูนย์กลางการศึกษา ที่การทำงานจำเป็นจะต้องมีพันธมิตรทางการศึกษาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาต่อไป อีกทั้งยังเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองสถาบันได้มาร่วมมือกัน ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน นำไปสู่ความเป็นสากลทั้งในเชิงองค์กรและในระดับบุคลากร และยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาของทั้งสองสถาบันที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ตลอดจนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอีกด้วย สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ สช. และ ศธ. ที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป ดร.ทวีศักดิ์  อำลา กล่าว

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
838 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์