สกศ. ร่วมขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ในงาน STAR STEM พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒ : ดาวเดียวกันไปด้วยกัน
  ข่าวทั้งหมด
1 พฤศจิกายน 2562

      

 

          (๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) มอบหมายผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (นางกมลทิพย์ เมฆพุก) และผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา (นางศิริพร ศริพันธุ์) เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมงาน "STAR STEM พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒ : ดาวเดียวกันไปด้วยกัน" โดย ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเช็นทารา แจ้งวัฒนะ

 

 

          ทั้งนี้ สกศ. เป็นส่วนหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรค ๔ ที่ระบุไว้ว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย รัก ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

 

          คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ (อนุ กกส.เฉพาะกิจ) ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ที่มี พลเอก พหล สง่าเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมการป้องกันและการปราบปรามทุจริต ในคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) เป็นประธานอนุ ฯ ร่วมกับมูลนิธิอาชีวศาสตร์ไทย จัดงานดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดแนวทาง STAR STEMS เป็นกระบวนการคิดที่นำไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย เพื่อสร้างชาติ มีการนำเสนอผลงานจากการขับเคลื่อนงาน STAR STEMS ในสถานศึกษานำร่อง ๓ ภูมิภาค จำนวน ๔ โรงเรียน ตลอดปี ๒๕๖๒ อาทิ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Situation Based Learning : SbL ที่พร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
631 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์