เลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
  ข่าวทั้งหมด
29 ตุลาคม 2562

      

          เมื่อวานนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประจำประเทศไทย (Thailand AQRF Committee) ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา และข้าราชการ สกศ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (The 7th Meeting of ASEAN Qualifications Referencing Framework (AQRF) Committee Meeting and Workshop) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้การรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ของประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมของไทยให้ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานของภูมิภาคอาเซียนและสากล รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเคลื่อนย้ายและเลื่อนไหลผู้เรียน/กำลังคนในภูมิภาคอาเซียน

          ภายหลังจากนี้ ประธาน AQRF Committee โดยสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) จะได้แจ้งผลการรับรองครั้งนี้ต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามฝ่าย ได้แก่ ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียน (Senior Officials Meeting on Education: SOM-ED) ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน (Senior Labour Officials Meeting: SLOM) และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ (the ASEAN Senior Economic Officials Meeting) เพื่อให้การรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ซึ่งเมื่อได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมทั้งสามฝ่ายแล้ว สกศ. จะได้รายงานผลการรับรองต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และนำเสนอรายงานฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ในการเทียบเคียงระดับคุณวุฒิกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


 

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
354 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์