VDO Conference ติดตามงาน กศน.
  ข่าวทั้งหมด
29 ตุลาคม 2562

      

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ประจำปี 2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ
กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำนโยบายตาม "โครงการ กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล" ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายรัฐบาล และข้อเน้นย้ำของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งการประชุมในรูปแบบสื่อสารสองทาง (Two way communication) ช่วยให้สื่อสารกับผู้บริหารสถาบัน กศน.ทั้ง 5 ภูมิภาคได้โดยตรง มีความสะดวกรวดเร็วและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วย ซึ่งได้รับข้อคิดเห็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อพัฒนางานในหลายส่วน อาทิ การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาห้องสมุดเคลื่อนที่ และรถโมบายเคลื่อนที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการใช้งานมานาน ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย, การปรับขนาดรถ ให้มีความเหมาะสมและเข้าไปให้บริการประชาชนได้ในทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งการปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ให้มีความทันสมัย เป็นต้น

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ตามโครงการดังกล่าว ใน 6 เรื่อง ทั้งการยกระดับ กศน.ตำบล เป็นศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม ใน 928 อำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง การพัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-Curve  ภายใต้เครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทั้งยังจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. ไปจนถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียน สพฐ.ที่ถูกยกเลิก ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ของ กศน.ที่มีอยู่แล้ว และจะเพิ่มได้อีกกี่แห่งในจังหวัดใดบ้าง เพื่อวางแผนปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานต่อไป

“นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานผลการสำรวจข้อมูลการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ กศน.ทั่วประเทศ ทั้งในเรื่องของความเร็ว ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยจะได้ประสานและเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของการสร้างความก้าวหน้าให้กับครูนั้น ได้ดำเนินการขอเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. จำนวน 891 อัตรา ซึ่งจะต้องเร่งหาอัตราตำแหน่ง เพื่อจัดสรรให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน จากนั้นจะสรรหาคนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต่อไป โดยจะเปิดโอกาสให้พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง กศน. ได้เข้ารับจัดสรรก่อน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,687 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์