พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ
  ข่าวทั้งหมด
26 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม​ 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีเปิดงานชุมนุม​ลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "จับมือกันร่วมสร้างสรรค์สังคม : Create a Better Society" เฉลิมพระเกียรติ​เนื่องในโอกาสมหา​มงคล​พระราชพิธี​บรมราชาภิเษก​ ณ ค่ายลูกเสือ​วชิราวุธ​ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 12,000 คน เฝ้ารับเสด็จฯ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี​ กราบทูลรายงานว่า ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบรรดาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้  มีความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าพระบาท เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบทูลรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 12,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การจัดงานชุมนุมครั้งนี้ จัดแบบสากล กิจกรรมทุกกิจกรรม กำหนดให้เยาวชนมีส่วนร่วม อันนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ สอดคล้องกับนโยบายการทูตทางวัฒนธรรม นโยบายฟื้นฟูกิจการลูกเสือให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึกที่ดี สร้างลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทีสากล ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก

เนื่องในปีพุทธศักราช 2562 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ข้าพระพุทธเจ้าในนามของพสกนิกร บรรดาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือทั้งปวง ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพร ในศุภวาระอันเป็นมหามงคล “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อันมีพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลประทานชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง เจริญพระพรรษายิ่งยืนนาน สถิตสถาพรเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และอาณาประชาราษฎร์ ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ” บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระอนุญาตกราบทูลเบิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเฝ้าถวายของที่ระลึก นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้บังคับการงานชุมนุม กราบทูลเบิกผู้รับพระราชทานเข็มลูกเสือสมนาคุณ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และเบิกลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 150 คน แสดงกิจกรรมชุด “จตุรทิศรวมใจถวายพระพรชัยองค์ราชันย์” ตามลำดับ ต่อจากนั้น ขอพระราชทานพระโอวาท เปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล แก่เหล่าบรรดาลูกเสือ และปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอรพรรณ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล​ รุ่งก่อน, ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์​ สร.: รายงาน
26/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,717 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์