รมช.ศธ.‘ดร.คุณหญิงกัลยา’แถลงผลงานในรอบ2เดือน เล็งส่งเสริมการเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อร่วมสมัยปลูกฝังเยาวชนไทยมีจิตอาสาเพื่อสังคม
  ข่าวทั้งหมด
22 ตุลาคม 2562

      

 

          (21 ต.ค. 62) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลงานในรอบ 2 เดือน ผ่านรายการ “@จันทรเกษม” ทาง Facebook Live จากบริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

          รมช. ศึกษาธิการ  กล่าวว่า ที่ผ่านมา ศธ.ได้ดำเนินการตามนโยบายใน 2 ประเด็นใหญ่ คือ การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (โค้ดดิ้ง) และอาชีวะเกษตรสร้างชาติ (Smart Farming 47 Aggie by STI) ซึ่งสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลในกลุ่มสถานศึกษานำร่องได้อย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

          ในระยะต่อไป จะผลักดันนโยบาย “อ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ และสื่อสารด้วยภาษาร่วมสมัยกับ Gen Z” โดยจะหาวิธีการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามคุณธรรมหน้าที่พลเมืองให้มีความสนุก เน้นให้ซึมซับกับเด็กรุ่นใหม่ ไม่ใช่การสอนโดยตรง ซึ่งอาจใช้ภาษาวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจ เช่น การร้องเพลงแร็พ เพลงหมอลำ การโต้วาที การละเล่นที่น่าสนใจ เป็นต้น เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำความคิดดี ๆ เหล่านี้ผ่านไปให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับฟัง ได้ยิน ได้เห็นคุณงามความดี อันเป็นต้นทุนของประเทศไทย มีความภาคภูมิใจในการเกิดมาเป็นคนไทยควบคู่กับการเรียนโค้ดดิ้งที่ทันสมัย คาดว่าอีกไม่เกินสองเดือนจะมีคลิปที่สื่อสารแบบร่วมสมัย หรือกิจกรรมที่น่าสนใจออกมาให้ได้ติดตามกันต่อไป

          ขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นปลูกฝังเรื่อง จิตอาสา ให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาอยู่แล้ว เช่น พานักศึกษาไปช่วยลอกคลอง ช่วยทาสีสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักการให้ การแบ่งปัน มากกว่าการเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว

สรุปผลการดำเนินงาน :
นโยบายพัฒนาการสอนและการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (โค้ดดิ้ง)

รมช.ศึกษาธิการ มีนโยบายขับเคลื่อนการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) ในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล โดยได้วางแผนปฏิบัติการขยายการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ดังนี้

1. ดำเนินงานเรื่องการจัดทำสื่อ เกี่ยวกับความสำคัญ วัตถุประสงค์ เนื้อหา และรูปแบบการจัดการเรียนโค้ดดิ้ง เพื่อสื่อสารกับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ในสื่อออนไลน์
2. พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเรียนโค้ดดิ้ง ทั้งในและนอกระบบ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง หรือหลักสูตร Coding for Teacher (C4T) ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิทยาการคำนวณจำนวน 1,050 คน จาก 350 โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความเข้าใจในมาตรฐานและหลักสูตรและตัวชี้วัดวิชาวิทยาการคำนวณ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ และเป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ได้ต่อไป นอกจากนี้ สพฐ. และ สสวท. ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำวิชาวิทยาการคำนวณจำนวน 150 คน เพื่ออบรมและคัดเลือกครูที่เข้าใจเนื้อหาและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูคนอื่นได้ และคัดเลือกวิทยากรแกนนำอีก 150 คน เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในการขยายผลหลักสูตร 4 ปีให้แก่เพื่อนครูในเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ทั้งนี้ในปี 2563 ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูด้านวิทยาการคำนวณรวมทั้งสิ้น 25,000 คน
3. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู เช่น สสวท. สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวมถึงมหาวิทยาลัย ในการจัดระบบรับรองคุณภาพครูที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทั้งผู้บริหารโรงเรียนครูและศึกษานิเทศก์
4. วางแผนการสร้าง Platform เพื่อเป็นพื้นที่ให้ครูและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเครื่องมือ สื่อ และบทเรียนเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณร่วมกัน


สรุปผลการดำเนินงาน :
นโยบายอาชีวะเกษตรสร้างชาติ (Smart Farming 47 Aggie by STI)

          ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ 47 แห่ง ได้รับมอบนโยบายสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 พร้อมมุ่งยกระดับสมรรถนะ (Up Skill) ให้กับเกษตรกรไทยทั้งประเทศกว่า 20 ล้านคน ด้วยการจัดการศึกษาตามความเชี่ยวชาญ จุดเด่นของแต่ละวิทยาลัย มีฟาร์มที่ทันสมัย (Smart Farming) เป็นตัวอย่างให้กับเกษตร

 

 

 

ที่มา  :  ศธ. 360 องศา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
439 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์