อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต
  ข่าวทั้งหมด
11 ตุลาคม 2562

      

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ออนาคต” ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 44 พ.ศ.2562 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมพีซีแกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คณะครู ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในขณะที่ประเทศต้องพัฒนาให้เท่าเทียมนานาอารยประเทศ ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ แรงงานที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก ที่จะสนับสนุนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมคนสู่สตวรรษที่ 21 อย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย และตรงกับภารกิจหลักของอาชีวศึกษา ที่จะต้องมุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง

ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จึงต้องเน้นตอบโจทย์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนจะต้องครอบคลุมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในระบบ ไปจนถึงกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยสิ่งสำคัญคือ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจะต้องทบทวนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเด็กอาชีวะสู่ศตวรรษที่ 21 โดยอาจเริ่มต้นจากการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความพร้อม ต่อจากนั้นต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียน กระตุ้นให้เด็กใฝ่รู้ พร้อม ๆ กับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรม มาช่วยพัฒนาและสร้างทักษะใหม่ ๆ หรือเพิ่มพูนความรู้เดิม (Upskill, Reskill) ให้กำลังคนเท่าทันต่อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนในเรื่องที่สาม คือการทำให้เด็กทุกคนได้เรียน Coding เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เด็กชั้นเล็ก ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสิ่งสุดท้ายคือ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนควรเปิดหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนในหลากหลายช่วงวัย ทั้งยังเปิดโอกาสให้สถาบันอาชีวศึกษาเสนอโครงการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์นโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะให้การสนับสนุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่อาชีวศึกษาเอกชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านต่อไป
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 44 ในหัวข้อ "อาชีวศึกษาเอกชนแห่งอนาคต" เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาจากทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของสถานศึกษาเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ กรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 500 คน

จากนั้นในช่วงบ่าย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางต่อไปยังวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนด้านช่างให้กับจังหวัดสกลนคร และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนประสบผลสำเร็จ จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งจัดแสดงโครงงานต่าง ๆ อาทิ โครงงานคุณธรรม "ขยะเป็นศูนย์" โครงงานวิทยาศาสตร์ "ตะไคร้หอมเกษมณี" สิ่งประดิษฐ์ "รถไฟฟ้าคนพิการ Journey Electric Wheelchair" เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
1,975 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์