ครู กศน.สะท้อนเรื่องค่าตอบแทน
  ข่าวทั้งหมด
18 ตุลาคม 2562

      

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ให้การต้อนรับตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษสังกัด กศน. จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น และฉะเชิงเทรา จำนวนกว่า 50 คน ที่มาเข้าพบเพื่อขอความเป็นธรรมในการจัดจ้างตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ และการคงไว้ซึ่งตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนที่รวดเร็ว และมีความมั่นคงในอาชีพ ในช่วงของรอยต่อปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า หลังจากได้รับฟังปัญหาของครู กศน. ทั้งกลุ่มครูผู้สอนคนพิการ และครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ก็ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ สำหรับเป็นค่าตอบแทนแก่ ครู กศน.ที่สอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จึงทำให้ครูได้รับค่าตอบแทนล่าช้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ซึ่งขอยืนยันว่า รมช.ศึกษาธิการ คนนี้ มีแนวทางการทำงานและเป้าหมายเน้น “ทำทุกอย่างให้ดีกว่าเดิม” เมื่อเข้ามารับตำแหน่งจึงพยายามที่จะศึกษาหาข้อมูล พร้อมรับฟังความต้องการและปัญหาจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ครู ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล เพื่อนำมาประกอบการกำหนดนโยบายและแผนงาน ที่จะบูรณาการสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

และเมื่อได้รับฟังปัญหาในครั้งนี้ จะพยายามผลักดันและดำเนินการให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ครู กศน.กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ โดยเบื้องต้นมอบให้ผู้บริหาร กศน. เร่งหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าตอบแทนในช่วงรอยต่อของปีงบประมาณอย่างเร่งด่วน และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก พร้อมปรับวิธีการบริหารงานและการวางแผนงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเชื่อว่าแผนงานที่ดี จะมีส่วนสำคัญในการบูรณาการสู่การปฏิบัติ และนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มุ่งสู่เป้าหมาย “การสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ และมีหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย”

ทั้งนี้ ขอย้ำอีกครั้งว่า นโยบายของตนต้องการจะดูแลครูและผู้เรียน กศน. ทุกคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะครู กศน.ควรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิ ในระยะเวลาที่ไม่ทำให้เกิดกระทบกับความเป็นอยู่ เพื่อสร้างความพร้อมและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานรองรับการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการที่จะมาอยู่ในความดูแลของ กศน.เพิ่มขึ้น ส่วนการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ จะคอยติดตามผลการดำเนินงานด้วยตนเอง เพื่อให้ “เด็กต้องได้เรียน ครูต้องได้เงินค่าตอบแทน” ต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,786 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์