สช. จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
  ข่าวทั้งหมด
16 ตุลาคม 2562

      

 

          เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 62 นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการแพร่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีครูระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชนภาค 16 ในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

 

          นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลักสูตร 2 วัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนับสนุนโดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการอบรมพร้อมกันทั้ง 18 จุดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม คือ เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้เรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และด้านทักษะอาชีพและการใช้ชีวิต ทั้งนี้ การศึกษาปฐมวัย เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ในอนาคต สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยจึงมีความสำคัญในการดูแล ส่งเสริม และพัฒนา ทั้งการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ และสติปัญญาให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 

ที่มา : https://opec.go.th/web/index.php/2019/10/15/1015/

 

 

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
284 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์