น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ
  ข่าวทั้งหมด
8 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ” ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นความสำคัญและทรงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อวางรากฐานให้กับเด็กไทย ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสานต่อ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แก่เด็กในทุกระดับชั้นอย่างเข้มข้นมากขึ้น  เพื่อสร้างเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ในปี 2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ ต่อมาในปี 2542 ทรงมีดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิ สอวน. และทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. จนกระทั่งในปี 2551 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

โดยในปี 2562 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินงานครบรอบ 30 ปี และมูลนิธิ สอวน. ครบรอบการก่อตั้ง 20 ปี ดังนั้น สสวท. มูลนิธิ สอวน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงร่วมกันจัดงาน "3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ"  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อโครงการมาโดยตลอด

โดยงาน "3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ" ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads รอบชิงชนะเลิศ, กิจกรรม Olympic Talk ตลอดจน Work Shop จำลองการอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เป็นต้น

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นักเรียนและอดีตผู้แทนประเทศไทยโอลิมปิกวิชาการ รวมทั้งคณาจารย์ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยและองค์ความรู้สู่สาธารณะ  ตลอดจนความสำเร็จของรุ่นพี่ที่ผ่านมา เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนักในการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Olympic-ipst โทร 02 392 4021 ต่อ 2202-2207

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
3,062 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์