ปิดอบรมครูเอกชนที่กระบี่
  ข่าวทั้งหมด
6 ตุลาคม 2562

      

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แก่ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 6 จังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 545 คน ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานว่า ในนามของจังหวัดกระบี่มีความยินดีต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ ในการเดินทางมาเป็นประธานปิดการอบรมครูเอกชนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ซึ่งมีโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาล 132 แห่ง ระดับประถมศึกษา 165 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 71 แห่ง สำหรับจังหวัดกระบี่ มีโรงเรียนเอกชนรวม 93 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนเอกชนในระบบ 45 แห่ง โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 45 แห่ง และโรงเรียนเอกชนนานาชาติ 3 แห่ง ปัจจุบันมีครูและบุคลากร รวม 1,446 คน และนักเรียน รวม 26,687 คน

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ รมช.ศึกษาธิการ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครูเอกชน ตลอดจนมีนโยบายให้มีการบูรณาการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ นำไปสู่การเป็น "กระบี่โมเดล" อย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการขยายสู่การดำเนินงานสร้างโมเดลการจัดการศึกษาตามบริบทของอีก 5 จังหวัดต่อไปด้วย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า เนื่องด้วย รมช.ศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูเอกชน ให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จึงมีนโยบายสนับสนุนให้ครูเอกชนได้รับการอบรมพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถ ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย การจัดการเรียนรู้วิชา Coding การใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (EIS) การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลสำหรับการอบรมในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6   ซึ่งมีจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ ได้จัดการอบรมแบ่งเป็น 4 หลักสูตร รวม 4 รุ่น ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย การจัดการเรียนรู้วิชา Coding ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (EIS) โดยมีครูโรงเรียนเอกชนจากจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 545 คน"มีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะเดินทางมาเป็นประธานปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ทั้ง 4 หลักสูตร ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และมีความมั่นใจว่า คุณครูทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันโลก  อันจะส่งผลต่อการถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาแม้จะเข้ามารับตำแหน่งในช่วงของปลายปีงบประมาณ 2562 แล้ว แต่ก็ได้ผลักดันนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน จนประสบผลสำเร็จในหลายส่วน อาทิ การเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ยังได้ผลักดันงบประมาณ ปี 2563 จำนวน 111 ล้านบาท สำหรับพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สะเต็มศึกษา ตลอดจนการประเมินคุณภาพผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อทลายทุกข้อจำกัด ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนอย่างมีคุณภาพต่อไปนวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิทธิพล รุ่งก่อน
223 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์