การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนองค์การ JICA ประจำประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2562

      

JICA 2 10 2562

          เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดำรงราชานุภาพอาคารราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ Ms. Katsura Miyazaki ตำแหน่ง Chief Representative ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา

JICA1 2 10 2562

          ผู้แทนจากองค์การ JICA ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีสำหรับการเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวถึงภารกิจความร่วมมือที่องค์การ JICA ได้ดำเนินการร่วมกับประเทศไทย ได้แก่ 1) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น การจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของไทย และการจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น และ 2) ความร่วมมือด้านเงินกู้ (ODA Loans) สนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในประเทศไทย

JICA2 2 10 2562

          สำหรับความร่วมมือที่ JICA มีกับกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ 1) การจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยที่ผ่านมา มีอาสาสมัครที่เดินทางมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยแล้วจำนวนกว่า 500 คน และปัจจุบันมีจำนวน 14 คน และ 2) โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (KOSEN) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง JICA และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาวิศวกรนักปฏิบัติและนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงตามมาตรฐานของโคเซ็นประเทศญี่ปุ่น และป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้ตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

JICA3 2 10 2562

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือต่างๆ ที่ JICA ได้ร่วมมือกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและผลิตทรัพยากรบุคคลให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อนำข้อมูลมาเตรียมคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเชื่อมต่อไปยังอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในการจัดทำข้อมูลความต้องการกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย (Blueprint) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากรครูและผู้สอนการฝึกอบรมด้านทักษะต่างๆ รวมทั้งด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้เรียน และผลิตบุคลากรของไทยให้มีคุณภาพและเหมาะสมตามความต้องการของฝ่ายญี่ปุ่นต่อไป

****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 ตุลาคม 2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
595 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์