การประชุม Asian Summit on Education & Skills 2019 (ASES) ครั้งที่ 6 ณ เมืองบังคาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย
  ข่าวทั้งหมด
1 ตุลาคม 2562

      

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวปาฐกถาในการประชุม Asian Summit on Education & Skills 2019

asean summit 1 10 2562

          คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าร่วมการประชุม Asian Summit on Education & Skills 2019 (ASES) ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 และงานแสดงนิทรรศการด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562 ณ เมืองบังคาลอร์ สาธารณรัฐอินเดีย

asean summit2 1 10 2562 horz

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมกล่าวปาฐกถาในช่วงพิธีเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยได้กล่าวถึงจุดเน้นของรัฐบาลในปัจจุบันว่า ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประเด็นด้านการให้การศึกษาเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญ จึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนำประเทศไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน่าอยู่มากขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

asean summit3 1 10 2562

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการพัฒนาการศึกษาในแต่ละด้าน อาทิ ด้านปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมทั้งการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา ภาษา สังคมและอารมณ์ของเด็ก มุ่งเน้นพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการความคิดวิเคราะห์ตั้งแต่อายุยังน้อย โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า “โค้ดดิ้ง” หรือ"CODING" ให้กับนักเรียนประถมศึกษา และวางแผนที่จะบูรณาการ CODING ในระดับปฐมวัยภายในปีหน้า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง "CODING" ว่าเป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนไทยสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 21 โดยครูประมาณ 1,000 คนจะได้รับการฝึกฝนในเดือนตุลาคม 2562 และจะเริ่มสอนชั้น ป.1-3 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ ในขั้นแรกครูจะสอนในรูปแบบ “Unplug Coding” เพื่อเตรียมให้เด็กเข้าใจแนวคิดอย่างมีตรรกะของ “CODING” หลังจากนักเรียนได้รับความรู้อย่างกว้างขวางและเข้าใจแนวคิดของ “CODING” จะมีการนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน “CODING” เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการวางแผนและการคิดเชิงตรรกะ ทำให้นักเรียนได้เข้าใจระบบดิจิทัล การเชื่อมโยงทุกสิ่งด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเปิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งความมั่นใจในตนเองของนักเรียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ลงทุนในการยกระดับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านวิธีการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Project Based Learning ให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และวางแผนที่จะนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน โดยให้นักศึกษาได้ใช้เวลาศึกษาในสถานศึกษา และฝึกฝนในสถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถของบัณฑิตและโอกาสในการมีงานทำ

asean summit4 1 10 2562

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวโดยสรุปว่า ในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ผู้กำหนดนโยบายของประเทศไทยกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจ ด้านการศึกษาและกำลังแรงงาน โดยมีแนวทางการศึกษาใหม่ ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะการจ้างงานสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานมูลค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ประเทศไทยยินดีที่จะร่วมมือกับทุกประเทศ รวมถึงองค์กรระดับภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

asean summit5 1 10 2562

          นอกจากการประชุม Asian Summit on Education & Skills 2019 (ASES) ครั้งที่ 6 ยังมีการจัดนิทรรศการด้านการศึกษา DIDAC India ซึ่งเป็นหนึ่งในนิทรรศการด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ Bangalore  International Exhibition Centre ในการนี้นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปร่วมเปิดงานแสดงนิทรรศการ และได้พบปะและร่วมวงสนทนากับบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมงาน โดยมี YB Tuan M Kulasegaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประธานในการพูดคุย หลังจากนั้น ได้ร่วมเปิดงานนิทรรศการและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และให้ผู้จัดงานบันทึกเทปสัมภาษณ์แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นภายหลังเข้าเยี่ยมชมบูทในงาน

asean summit6 1 10 2562

          การประชุม ASES เป็นการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับรัฐมนตรี ผู้กำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในระดับรัฐบาลกลางและมลรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายการศึกษา ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงอุปสรรคและความท้าทายของภาค

**************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กันยายน 2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
505 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์