20th GLOBE Thailland
  ข่าวทั้งหมด
30 กันยายน 2562

      

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย (Global Learning and Observations to Benefit the Environment: GLOBE) ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมี Mr. Noah Geesaman, Deputy Economic Counselor สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตลอดจนมหาวิทยาลัยเครือข่าย โรงเรียน ครูและนักเรียนในโครงการ GLOBE ให้การต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราโดยตรง การส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมในโครงการ GLOBE นอกจากจะช่วยสร้างความตระหนักในสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สมาชิกในโครงการทุกคนตลอดจนผู้สนใจ จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการร่วมกัน เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย (The 20th Anniversary of GLOBE Thailand) ซึ่งมีจุดเน้นในการปลูกต้นไม้ จึงขอเชิญชวนทุกคน ณ ที่นี้ ร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ ที่จะเป็นการคืนผืนป่าสู่แผ่นดินไทย เป็นการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า โครงการ GLOBE เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติ ระหว่างนักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน จำนวน 121 ประเทศที่เข้าร่วม โดยมีองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซา (NASA) เป็นผู้สนับสนุนหลัก เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการดูแล รักษา และปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลกอย่างยั่งยืนในส่วนของประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก ลำดับที่ 85 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542  โดยมี สสวท. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 815 โรงเรียน และตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สสวท. ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย อาทิ การตรวจวัดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสมาชิกผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน จนสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักเรียนในเวทีระดับนานาชาติ เป็นที่น่าชื่นชมและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งงานฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการ GLOBE ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และผู้มีส่วนในการดำเนินงาน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ GLOBE โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอนิทรรศการ "20 ปี ของโครงการ GLOBE ประเทศไทย" และผลงานของนักเรียน ครู และมหาวิทยาลัยเครือข่าย, การรณรงค์ "เรียนรู้ตันไม้รอบตัวเพื่อโลกที่ยั่งยืน" ด้วย GLOBE Observer Application, การมอบรางวัล GLOBE Star Award 2019 เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
30/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
234 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์