ศรีแสงธรรม
  ข่าวทั้งหมด
29 กันยายน 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิด "Silicon Valley" ศูนย์รวมพลคนอัจฉริยะแห่งเมืองอุบลราชธานี ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนางสาวจิราภรณ์ ว่องไว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนนักเรียน ให้การต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ
กล่าวภายหลังรับฟังสรุปผลการจัดการศึกษา ว่า โรงเรียนศรีแสงธรรม ถือเป็นโรงเรียน “พระทำ” จริง ๆ ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า พระธรรม เพราะโรงเรียนก่อตั้งโดยพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ด้วยโจทย์ของความขาดแคลนการศึกษาของเด็ก ๆ ในพื้นที่นี้ จึงก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรมตามชื่อวัด ตั้งแต่ปี 2553 และมีอาคารเรียนแบบบ้านดินที่สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคและน้ำพักน้ำแรงของเด็ก ๆ ที่จะเข้ามาเรียน เพียงหลังเดียวเท่านั้น

ต่อมาได้ศึกษาค้นคว้าการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ ด้วยการทดลองผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในโรงเรียน และส่งผลงานและโครงงานเข้าประกวดต่าง ๆ จนได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย นำมาสู่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจากเดือนละ 6,000 บาท เหลือเพียง 40 บาท เท่านั้น ทั้งยังมีการจัดหลักสูตรวิชาโซล่าร์เซลล์ของโรงเรียน การบริหารจัดการพลังงาน ในส่วนด้านวิชาการนั้น มีการบูรณาการในรูปแบบสหวิชา และ STEM Education ที่เน้นการปฏิบัติ รวมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการจัดการศึกษาในทุกมิติ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนด้วยการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกวันด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากต่อวงการศึกษาไทย และเป็นต้นแบบที่ดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ควรมาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของในแต่ละพื้นที่ อาทิ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, การจัดการศึกษาแบบสหวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ และการงานอาชีพ, การผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าร์เซลล์, การปลูกกาแฟเพื่อส่งเสริมอาชีพ เป็นต้นในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนำมาจัดแสดงไว้ในโรงเรียน โดยกล่าวย้ำว่า เราเป็นคน กศน. ต้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจาก กศน. เพราะเป็นของดีมีคุณภาพ ใช้งานได้จริง คงทน และขณะนี้ได้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ กศน. ให้ WOW เพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
591 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์