สร้างคนในศตวรรษที่ 21
  ข่าวทั้งหมด
28 กันยายน 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการจัดการศึกษาเอกชน เพื่อสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีซิสเตอร์บังอร ประทุมเทา ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนมารีวิทยาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียน ที่มีวิสัยทัศน์การจัดการศึกษา ที่ไม่เพียงแต่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ตามแนวทางของ STEM TO STEAM ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้นวัตกรรเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเท่าทันเทคโนโลยี พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และที่สำคัญคือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิตด้วย ถือเป็นแก่นของการสร้างคน สร้างเด็กให้เติบโตไปเป็นกำลังคนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ

ในส่วนของการบริหารงานก็มีความชัดเจน มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา มีการจัดทำข้อมูลโรงเรียนที่ทันสมัย และมอบหมายงานตรงตามความถนัดของบุคลากร ตลอดจนร่วมกันทำงานเป็นทีม จนสามารถสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่นี้

"จึงขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของโรงเรียน และหวังว่าโรงเรียนจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ โดยขอความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของระบบการศึกษาไทย ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเอง ก็มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเอกชน โดยล่าสุดได้ผลักดันให้มีการอบรมพัฒนาครูเอกชน โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2562 ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของวงการศึกษาเอกชนที่เรียกร้องมาอย่างยาวนาน ทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจของรัฐมนตรี "กนกวรรณ วิลาวัลย์" ที่ต้องการจะสร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาครูเอกชนให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้" รมช.ศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ชมนิทรรศการกิจกรรมและผลงานนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อาทิ สวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง, หนึ่งโรงเรียนหนึ่งคัดสวย โรงเรียนเคียวนำ, การเล่านิทาน โรงเรียนรวมสินวิทยา เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
248 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์