นศ.เทคนิคสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เขียนโค้ด (Coding) สร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจ “งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” สร้างรายได้
  ข่าวทั้งหมด
30 กันยายน 2562

      

          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นภาษาที่ 3 ซึ่งเป็นทักษะภาษาที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ทันกับโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

          โดยปัจจุบัน ทุกเทคโนโลยีล้วนเกิดจากการเขียนภาษาโค้ดดิ้งทั้งนั้น ซึ่งภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นทักษะที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่ละขั้นตอนใน การเขียนโค้ดดิ้งจะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบความคิดต่าง ๆ แบ่งเป็นส่วน ๆ จากนั้นก็นำมาพัฒนาปรับปรุงและวิเคราะห์จนสามารถควบคุมหรือสร้างสิ่งของต่าง ๆ ได้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาคิดค้นผลงานที่มีนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีผนวกกับความรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยกตัวอย่าง ธุรกิจ งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ทีมธุรกิจดีเด่นในโครงการของอาชีวศึกษาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจัดแสดงแผนธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          นายภาคภูมิ ทำนา นักศึกษาชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่าว่า เนื่องจากปัจจุบันการผลิตมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปมากกว่าในอดีต เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิต เป็นการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาทำให้กระบวนการผลิต มีความแม่นยำ เที่ยงตรง สามารถทำงานที่ซับซ้อน และทำงานซ้ำ ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนได้ผลผลิตจำนวนมาก จึงได้นำความรู้ในสาขาวิชาช่างกลโรงงานมาประยุกต์ใช้ในการแกะสลักงานไม้ ที่แต่เดิมต้องแกะสลักงานไม้ด้วยมือซึ่งใช้เวลานาน และไม่สามารถแกะงานที่มีความซับซ้อนได้ โดยการแกะสลักงานไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เริ่มจากการออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ซึ่งคือการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ เพื่อให้ได้รูปจำลอง รูปวาด ลายเส้น รูปแบบของชิ้นงาน จากนั้นเป็นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ ภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) ด้วยโปรแกรม CAM (Computer Aided Manufacturing) ซึ่งคือ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิต โดยการสร้างเส้นทางการทำงานของเครื่องมือตัด (Tool Path) เป็นภาษา Coding คือ การเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนเครื่องมือตัด เป็นต้น จากนั้นเป็นการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Milling โดยทำการโหลดเข้าเครื่องจักร CNC เพื่อทำการกัด และแกะสลักชิ้นงานตามโปรแกรม Coding ก็จะได้ผลิตภัณฑ์งานแกะสลักไม้

          โดยขั้นตอนสุดท้าย คือ การขัดแต่งชิ้นงาน ทำสี เคลือบเงาและบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยงานแกะสลักไม้นี้ จะใช้ไม้เนื้อแข็งซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ ไม้ประดู่ ไม้พะยอม ไม้มะค่า เพราะไม้เหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นไม้เนื้อแน่น มีสีน้ำตาลสวย เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแต่สม่ำเสมอ แข็งแรง หนัก และทนทานไม่แตกบิ่นง่าย เมื่อลงสีย้อมไม้และเคลือบเงาด้วยแลกเกอร์จะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม

          นายภาคภูมิ เล่าต่อไปอีกว่า ปัจจุบันงานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขายได้เฉลี่ย 5 ชิ้นงานต่อเดือน ซึ่งเป็นยอดสั่งซื้อที่ไม่มากนัก เพราะเพิ่งเปิดธุรกิจมาไม่นานนี้ แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าที่มีความพึงพอใจในสินค้ามากและกลับมาสั่งซื้อซ้ำ เพราะเป็นสินค้าที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตแทนแรงงานคน ทำให้ประหยัดเวลา ได้รับชิ้นงานได้รวดเร็วทันใจ และสามารถสั่งซื้อในคราวเดียวกันได้เป็น จำนวนมาก รวมทั้งชิ้นงานมีความสวยงาม ละเอียด ประณีต และคงทน ซึ่งเหมาะเป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่าง ๆ และที่สำคัญมีราคาที่ถูกกว่างานแกะสลักไม้ในท้องตลาดมาก โดยงานแกะสลักไม้นี้มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก อาทิ รูปรัชกาลที่ 9 รูปพญาครุฑ รูปพระพุทธรูป รูปหลวงพ่อ รูปพระวิษณุกรรม และงานแกะสลัก 3 มิติอื่น ๆ เป็นต้น

          “ทั้งนี้ งานแกะสลักไม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 10 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ขายในราคา 599 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมขาตั้ง ขาย 399 บาท และทรงเหลี่ยม ขนาด 5x6.5 นิ้ว ขาย 299 บาท หรือ สามารถสั่งทำชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยสินค้ามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนัก (เริ่มต้นที่ 80 บาท)

          หากสนใจสั่งซื้อ สามารถเข้าไปชมสินค้าได้ทาง เฟซบุ๊กที่เพจ “ภาคภูมิงานแกะสลักไม้ด้วยคอมพิวเตอร์” หรือติดต่อได้ที่โทร. 080-604-7612
หรือไลน์ไอดี : 0986200744 หรือที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สนใจทักมานะครับ”


ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
265 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์