ฟังความเห็น พรบ.การศึกษาฯ
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

       สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา และสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 850 คน ประกอบด้วย นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ประชาชน และสถานประกอบการรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่จะใช้เป็นกฎหมายแม่บทหรือธรรมนูญการศึกษา ในการวางรากฐานด้านการศึกษาใหม่ให้เหมาะสมกับประชากรทุกช่วงวัย และสอดคล้องกับบริบทของสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังคำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย “การปกครองของประเทศไทยได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครั้ง แต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือราบรื่นเรียบร้อย เพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ.......จำต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม”

โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ถือเป็นรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาทบทวนประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย รวมทั้งข้อเรียกร้องขององค์กรครูด้วย จากนั้นจึงจะเสนอให้คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม ก่อนรวบรวมความเห็นส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบการพิจารณาทบทวน (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไป“การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งการสร้างเด็ก ครู ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชน เป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับเด็ก ด้วยการจัดการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ที่จะเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ตัวเด็กโดยตรง และการเรียนรู้ภาษาร่วมสมัย ทั้งทักษะการอ่าน เขียน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างคน ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี ที่มีความรู้ มีงานทำและทำงานเป็น และสิ่งสำคัญคือ พร้อมคืนประโยชน์สู่สังคมและประเทศชาติ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทบทวน (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... พร้อมมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ สำนักงานเลขาสภาการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มีต่อประเด็นเนื้อหาของ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้รับฟังความคิดเห็นจากของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างให้ได้มากที่สุด ก่อนรวบรวมข้อเสนอส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อไป เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเนื้อหา และจัดทำข้อเสนอประกอบการแก้ไข พ.ร.บ. ตลอดจนเผยแพร่และสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มอภิปรายในประเด็นความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติ

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
25/9/2562

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,218 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .jpg line_394457171457526.jpg   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์