ดูงานเกษตรชุมชน
  ข่าวทั้งหมด
23 กันยายน 2562

      

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และการเกษตรชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา

- ศูนย์สาธิตการเกษตรชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษากว่า 100 คนจาก วษท.ภาคอีสาน 10 แห่ง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ของศูนย์สาธิตการเกษตรชุมชนบ้านลิ่มทอง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสนิท ทิพย์นางรอง ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมผู้นำชุมชนบ้านลิ่มทอง ตลอดจนประชาชน ซึ่งสามารถพลิกฟื้นพื้นที่นี้ ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็น 1 ใน 10 จังหวัดยากจนที่สุดของประเทศไทย และสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง และน้ำหลากช่วงหน้าฝน ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ได้ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในขณะเดียวกันในช่วงฤดูฝนก็เกิดน้ำหลาก สร้างความเสียหายให้บ้านเรือน ถนน และผลผลิตทางการเกษตร กระทบต่อรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทำให้ประชาชนเป็นหนี้สินและเกิดการละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด

และในปัจจุบันนี้ นอกจากคนในชุมชนบ้านลิ่มทองจะมีความเป็นอยู่ที่ดี หนี้สินลดลงแล้ว ยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้เรียนรู้ด้วย ซึ่งตนและคณะต้องการมาศึกษาดูงานของศูนย์ฯ เพื่อนำความรู้ไปเป็นแนวทางและขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ วษท.ภาคอีสานต่อไป อาทิ ธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการนำน้ำเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำและสูบน้ำขึ้นมาใช้ในช่วงหน้าแล้ง, ถนนน้ำเดิน เพื่อเป็นทางน้ำ รับน้ำ และช่วยระบายน้ำท่วมหลากสู่สระกักเก็บน้ำ (สระแก้มลิง) ซึ่งประชาชนในชุมชนได้สละที่ดินเพื่อทำคลองดักน้ำหลากและสระน้ำแก้มลิง นอกจากนี้ ยังสร้างผลผลิตและเศรษฐกิจชุมชนที่ดีสู่ผู้บริโภค ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจที่ช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จากนั้นในช่วงบ่าย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ “อิ่มสุขมื้อเที่ยง” ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยนายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรที่ดีและมีคุณภาพจากวิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมง เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

“เพราะอาหารกลางวันอาจจะเป็นมื้อที่สองของใครหลายคน แต่อาจจะเป็นมื้อแรกของเด็กบางคน ก็เป็นได้ ดังนั้น จึงต้องการทำให้อาหารกลางวันทุกมื้อของโรงเรียนในพื้นที่นี้ สร้างความสุขและความเข้มแข็งแก่เด็ก ๆ ของเราทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ภายใต้แนวคิดหลัก STI Science Technology Innovation โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและการ Reskill, Upskill เพื่อสร้างเงิน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่เกษตรและผู้ที่สนใจในการทำเกษตรยุคใหม่ โดยให้ความรู้ที่มีนวัตกรรมการบริการจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือทวิภาคี เพื่อต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านเกษตรกรรม เปรียบเสมือนได้เรียนรู้จากครูมืออาชีพ

“โครงการนี้ นอกจากจะช่วยสร้างงานและสร้างอาชีพแก่เกษตรกรผู้สนใจแล้ว ยังเป็นการยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจตามความถนัดและโดดเด่นของวิทยาลัยทั้ง 47 แห่งด้วย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาและผลักดันให้อาชีพเกษตรกรรมไทย เป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจคงอยู่คู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัด Roadshow Smart Farming 47 Aggie by STI ไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 16 แห่ง เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายต้นแบบนำร่องในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ : รายงาน
22/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,593 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์