Bamboo School
  ข่าวทั้งหมด
21 กันยายน 2562

      

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ Bamboo School ซึ่งดูแลเด็กยากไร้ในชนบทห่างไกลชาย ของโรงเรียนลาซาล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังร่วมเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธงกับเด็กนักเรียน ว่า มีความรู้สึกซาบซึ้งใจ ที่โรงเรียนในเครือของคาทอลิกกว่า 400 แห่ง ได้ร่วมกันสร้างการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทั้งในเมืองและในพื้นที่ชนบทห่างไกล เป็นเวลากว่า 49 ปี ตั้งแต่การศึกษาของรัฐบาลยังเข้าไปไม่ถึง โดยส่วนใหญ่จะพัฒนาด้วยงบประมาณของตนเอง หรืองบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมา

ในส่วนของ รมช.ศึกษาธิการ และคณะทำงาน มีความตั้งใจในการลงพื้นที่จริง เพื่อมาให้เห็นสภาพปัญหา ซึ่งก็ได้เห็นว่า ศูนย์การเรียนรู้ Bamboo School ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาแก่เด็ก ๆ ผู้ยากไร้ตามแนวชายขอบของประเทศ โดยมูลนิธิลาซาลแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะขยายเป็นโรงเรียนลาชาลสังขละบุรีในปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ผ่านมา ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเชื้อชาติ ศาสนาใด ก็ตาม

จึงมีความประทับใจเป็นอย่างมาก ทั้งกระบวนการในการปลูกฝังเด็กให้เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หล่อหลอมให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีความพร้อมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ดังเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งการเชิญธงชาติ การกล่าวสวัสดีภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียน การกล่าวคำขวัญโรงเรียน การสวดมนต์ทางศาสนาต่าง ๆ นอกจากนี้ ภายในโรงเรียนยังมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดสิ่งแวดล้อมได้อย่างสวยงาม"ขอฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้ามาช่วยเหลือเรื่องสุขภาพอนามัย ภาวะอาหาร และโรคติดต่อต่าง ๆ พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยดูแลทั้งหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออำเภอ และให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อรายงานถึงระดับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งขณะนี้โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องปั่นไฟใช้เอง, การนำรูปแบบของโรงเรียนนี้ไปปรับใช้กับโรงเรียนอื่น, การรับฟังเสียงสะท้อนและเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับพื้นที่ ซึ่งจะมองเห็นปัญหาได้ดีกว่า เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด เป็นต้น

ขอขอบคุณครูทุกคน ซึ่งมีหัวใจของความเสียสละทุ่มเท ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน จะพยายามผลักดัน เพื่อให้การทำงานของภาคเอกชนมีประสิทธิภาพ และครูเอกชนมีขวัญกำลังใจมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่เป็นผลสำเร็จแล้ว คือ การขยายเพดานค่ารักษาพยาบาลครูเอกชนจากคนละ 1 แสนบาทต่อปี เป็นคนละ 1.5 แสนบาทต่อปี เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการอีกหลายเรื่อง เพื่อช่วยเหลือการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: สรุป
21/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
592 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์