สพฐ. มอบรางวัลส่งเสริมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
  ข่าวทั้งหมด
18 กันยายน 2562

      

          วันที่ 17 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่สำนักที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สืบเนื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สพฐ. ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพฐ. ดําเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป

          ซึ่ง สพฐ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การ เป็นประธานและมีบุคลากรซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกสํานัก ให้มีการดําเนินการเยี่ยมชม (Site Visit) สํานัก/หน่วยงานเทียบเท่าใน สพฐ. ส่วนกลาง เพื่อนําผลการดําเนินงานมาคัดเลือกสํานักที่มีผลการดําเนินการในระดับดีเด่น จํานวน 1 รางวัล และระดับดี จํานวน 5 รางวัล

          โดยสํานักที่ได้รางวัลระดับ ดีเด่น จํานวน 1 รางวัล ได้แก่ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และระดับดี จํานวน 5 รางวัล ได้แก่ สํานักอํานวยการ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักการคลังและสินทรัพย์ สํานักทดสอบทางการศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

          สําหรับการดําเนินงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ได้กําหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ เพื่อถ่ายทอดไปยัง สพท. ทุกแห่ง เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรมและมีการกํากับ ติดตาม การประเมินเหมือนกับที่กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการประเมินใน ระดับส่วนราชการ และนําผลมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนั้นยังดําเนินการต่อเนื่องไปยังสถานศึกษาทุกแห่งที่ขับเคลื่อนผ่านทางโครงการ/ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน เช่น โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ http://www.eesdobec.com


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
528 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์