เยี่ยมโรงเรียนเก่าแก่ใน "อ่างทอง"
  ข่าวทั้งหมด
15 กันยายน 2562

      

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง, นายกวินเกียรติ นันทะ รองเลขาธิการ กช. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 130 ปี ในจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับรมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดี ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าแก่ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาพื้นที่นี้ และประเทศมาอย่างยาวนาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ให้มีความพร้อมสมบูรณ์รอบด้าน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

สำหรับจังหวัดอ่างทอง แม้จะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีเพียง 7 อำเภอ แต่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมในหลายด้าน อาทิ พืชผักผลไม้หลากหลายชนิด สภาพสังคมที่อบอุ่น และการแบ่งปันสิ่งดีงามให้แก่กัน รวมทั้งการปลูกฝังให้เบาวชนมีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในส่วนของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยา นอกจากประวัติโรงเรียนที่มีความเป็นมายาวนานกว่า 130 ปีแล้ว การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนแห่งนี้ ก็ถือว่าไม่ธรรมดา ทั้งความโดดเด่นด้านการบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้เป็นตัวแทนจังหวัด เข้าแข่งขันระดับภาค ระดับชาติ และนานาชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์ "สะเต็มศึกษา" (STEM) ของ สสวท. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกัน ก็มีศักยภาพนำพาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ทัดเทียมนานาประเทศในอนาคต"ขอฝากครูทุกคนเอาใจใส่เด็กนักเรียนของเราทุกกลุ่ม ทั้งเด็กเก่งและเด็กปานกลาง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง พร้อมกับสอนให้คิดเป็น วิเคราะห์ได้ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วย ทั้งการประกวดโครงงาน การใช้ภาษาไทย การโต้วาทีในประเด็นเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง ก็ได้ลงพื้นที่ไปดูงานในความรับผิดชอบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของครูเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เห็นของจริง และหาแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมกับผู้บริหารระดับนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของการผลักดันนโยบายขยายเพดานค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเอกชน จากคนละ 1 แสนบาทต่อปี เป็นคนละ 1.5 แสนบาทต่อปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครูเอกชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเอง ให้ได้รักษาตนเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างที่ผ่านมา นอกจากนี้ มีแผนที่จะปรับปรุงการเบิกจ่ายตรง และการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พยายามผลักดัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของครูเอกชน ที่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ต่อไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงานแหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,047 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์